Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το Σχέδιο Χορηγιών για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης σε Κατοικίες. Το Σχέδιο προνοεί την επιχορήγηση ολοκληρωμένων συστημάτων θέρμανσης νερού όπως κύλινδρο και ηλιακά πλαίσια.

Το σχέδιο αφορά ανανέωση του υφιστάμενου σχεδίου με αυξημένες επιδοτήσεις σε ορισμένες κατηγορίες και αύξηση του συνολικού κονδυλίου, από 600.000 ευρώ σε 2 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ποσό χορηγίας ανά αίτηση/κατοικία ανέρχεται για τη γενική κατηγορία σε 500 ευρώ, για κατοικίες όπου διαμένουν ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας 900 ευρώ και για κατοικίες που εμπίπτουν σε ορεινές περιοχές, 900 ευρώ.

Ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον κατάλογο επιλέξιμου εξοπλισμού και η εγκατάσταση του να γίνεται από συμμετέχοντες πιστοποιημένους εγκαταστάτες από κατάλογο συμμετεχόντων εγκαταστατών, αναφέρεται.

Ο προϋπολογισμός του προτεινόμενου Σχεδίου ανέρχεται στα 2 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων θα παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 20.12.2023 ή μέχρι την οριστική υποβολή 3.000 αιτήσεων, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο, αναφέρει η δήλωση.