Μεγάλα Δελτία Καθημερινές: 06:00,10:00,16:00,19:00 / Μεγάλα Δελτία Σάββατα: 07:00,10:00,13:00,16:00,18:00 / Μεγάλα Δελτία Κυριακές και Αργίες: 10:00,13:00,16:00,18:00

Μικρά Δελτία Καθημερινές: 07:00,08:00,09:00,11:00,12:00,17:00,18:00 / Μικρά Δελτία Σάββατα: 08:00,09:00,11:00,12:00,17:00 / Μικρά Δελτία Κυριακές και Αργίες: 11:00,12:00,17:00