Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ότι ενέκρινε το κυπριακό πρόγραμμα «Οικία», το οποίο προβλέπει τη μερική διαγραφή χρεών σε κοινωνικά ευάλωτους δανειολήπτες που βρίσκονται σε δυσχερή θέση και έχουν συνάψει δάνεια με υποθήκη την πρώτη τους κατοικία.

Ο εκτιμώμενος μέγιστος προϋπολογισμός του συγκεκριμένου σχεδίου ανέρχεται σε περίπου σε 50,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Κομισιόν έκρινε ότι το σχέδιο είναι συμβατό με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

«Νωρίτερα αξιολόγησε το μέτρο, διαπίστωσε ότι συνιστά έμμεση ενίσχυση υπέρ του ΟΧΣ (Οργανισμού Χρηματοδοτήσεων Στέγης), καθώς αυξάνει το ποσό της αποπληρωμής που θα λάμβανε ο ΟΧΣ από τους δανειολήπτες και έκρινε ότι το μέτρο στηρίζει κοινωνικούς στόχους, είναι αναγκαίο και αναλογικό, και παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις για τη διατήρηση του ανταγωνισμού (συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων για τον επιμερισμό των βαρών, σύμφωνα με τις οποίες ο ΟΧΣ οφείλει να επωμιστεί ένα ελάχιστο μέρος των ζημιών)», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι τα επιλέξιμα δάνεια είχαν χορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης με την επωνυμία «Κυβερνητικά Σχέδια Στέγασης», το οποίο θεσπίστηκε πριν από την προσχώρηση της Κύπρου στην ΕΕ. Το εν λόγω πρόγραμμα στήριξης ήταν ανοικτό σε ευάλωτα και χαμηλού εισοδήματος φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν ήταν ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας, καθώς και σε νοικοκυριά με ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Τα δάνεια αυτά είχαν χορηγηθεί μέσω του ΟΧΣ.

Στο πλαίσιο του μέτρου που εγκρίθηκε σήμερα, οι επιλέξιμοι δανειολήπτες έχουν τις εξής επιλογές:
α) την πλήρη και άμεση αποπληρωμή του εναπομείναντος κεφαλαίου, με διαγραφή όλων των μη καταβληθέντων τόκων, καθώς και των εξόδων εκτός τόκων, εξαιρουμένων των ασφαλίστρων· ή
β) την αναδιάρθρωση του εναπομείναντος κεφαλαίου, με αποτέλεσμα χαμηλότερους τόκους, μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής και/ή μεταβολή της ταυτότητας του δανειολήπτη ή του εγγυητή.

Τα δάνεια αυτά, λόγω του ειδικού χαρακτήρα τους (είχαν χορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Κυβερνητικά Σχέδια Στέγασης» μέσω του ΟΧΣ), δεν ήταν επιλέξιμα για το προηγούμενο σχέδιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, το «ΕΣΤΙΑ», το οποίο είχε εγκριθεί το 2018.