Ο Υπουργός Υγείας εξέδωσε σήμερα το νέο διάταγμα με τους κανονισμούς που θα ισχύσουν από 4η Μαΐου 2020 και ώρα 06.00 π.μ., εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στους συγκεκριμένους κανονισμούς.
 
Πρόκειται για το 20ο διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός Υγείας, με το οποίο, μεταξύ άλλων, επιτρέπεται η πρόσβαση σε πεζόδρομους και πεζόδρομους εντός πάρκων μόνο για σκοπούς ατομικής άθλησης.
 
Επιτρέπεται, επίσης, η ατομική προσευχή σε εκκλησίες, τεμένη και άλλους θρησκευτικούς χώρους λατρείας, εκτός των ωρών που θα τελούνται θρησκευτικές τελετές (π.χ. Θεία Λειτουργία) και νοουμένου ότι, εντός του χώρου θρησκευτικής λατρείας δεν παρευρίσκονται πέραν των 10 ατόμων.
 
Απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων από τις 10.00 μ.μ., μέχρι τις 06.00 π.μ., πλην όσων κατέχουν το έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, Έντυπο Α.
 
Η χρήση της κατ’ εξαίρεση μετακίνησης προσώπων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Εντύπου Β περιορίζεται σε τρεις φορές την ημέρα, με εξασφάλιση άδειας μέσω της αποστολής μηνύματος SMS στον αριθμό 8998. Έγγραφη δήλωση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης προσώπων που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Εντύπου Β, χρησιμοποιείται μόνο από πρόσωπα άνω των 65 ετών.
 
Επιτρέπεται σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις η προπόνηση αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής ή που διεκδικούν πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021, χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων/γυμναστηρίων και οποιωνδήποτε κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών, νοουμένου ότι οι μετέχοντες στην προπόνηση δεν θα υπερβαίνουν τα πέντε άτομα, περιλαμβανομένου και του προπονητή.
 
Επιτρέπεται η ατομική άθληση σε ανοικτούς χώρους (περπάτημα, κολύμβηση, ποδηλασία, κ.λπ.), νοουμένου ότι δεν θα υπερβαίνουν τα δύο άτομα, εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων των γονέων που αθλούνται.  
 
Επιτρέπονται από τη 18η Μαΐου 2020 και ώρα 06.00 π.μ. οι προπονήσεις σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις για ομαδικά αθλήματα χωρίς τη χρήση αποδυτηρίων/γυμναστηρίων και οποιωνδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών  και παρεμφερών υποδομών.
 
Επιτρέπεται η μετάβαση προσώπων σε άλλη Επαρχία, πέραν αυτής που μόνιμα διαμένουν (πρώτη κατοικία), για σκοπούς κολύμβησης στη θάλασσα (ατομική άθληση), νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα στο όχημα, εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων που συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Η  εν λόγω μετάβαση θα είναι για εύλογο χρονικό διάστημα και τα πρόσωπα αυτά πρέπει να επιστρέψουν την ίδια μέρα στη μόνιμη (πρώτη) κατοικία τους, το αργότερο μέχρι τις 10 μ.μ., οπότε και ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας.
 
Ξεκαθαρίζεται ότι οι μόνιμα διαμένοντες κάτοικοι (πρώτη κατοικία) σε Επαρχίες εις τις οποίες έχουν πρόσβαση για κολύμπι στη θάλασσα, δεν δύνανται να μεταβούν σε άλλη Επαρχία για σκοπούς κολύμβησης.
 
Σημειώνεται επίσης ότι, απαγορεύεται η παραμονή και/ή ξεκούραση στον χώρο της παραλίας, πριν και μετά την κολύμβηση, πλην για σκοπούς πρόσβασης στη θάλασσα.
 
Επιτρέπεται η μετακίνηση πολιτών από μια Επαρχία σε άλλη για σκοπούς φροντίδας ατόμων που εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες ή/και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν (ηλικιωμένοι, άτομα με προβλήματα υγείας, κοκ), με την προσκόμιση  βεβαίωσης υπογεγραμμένης από τα εν λόγω άτομα.
 
Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου  από τους εργαζόμενους:

(α) σε εσωτερικούς χώρους ιδιωτικών επιχειρήσεων που εξυπηρετούν κοινό,
(β) στα γραφεία του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καθώς και Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εξυπηρετούν κοινό,
(γ) στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που δεν έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους,
(δ) στα μέσα μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων και των δημόσιων συγκοινωνιών,
(ε) στα εργοτάξια.

Επαναρχίζει  από την 11η Μαΐου 2020  η λειτουργία των σχολείων, σε ότι αφορά την Γ΄ Λυκείου και τους τελειόφοιτους μαθητές Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης, με την τήρηση μέτρων προστασίας και υγιεινής, στη βάση Κατευθυντηρίων Οδηγιών που θα εκδοθούν από τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Όλοι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα προσέρχονται προς εργασία στους χώρους εργασίας τους.
 
Οι εργαζόμενοι που εμπίπτουν στην κατηγορία Β του καταλόγου των ευπαθών ομάδων, όπως έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας με κατάλογο που έχει δημοσιευθεί, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2020 ή/και σε οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρησή του και δεν θα επιστρέψουν στους χώρους εργασίας τους, έχουν υποχρέωση για την κατ’ οίκον εκτέλεση  καθηκόντων που τους ανατίθενται, εργαζόμενοι εξ αποστάσεως.
 
Η  πιο πάνω κατηγορία B εργαζομένων που δεν δύναται λόγω της φύσεως της εργασίας ή/και δεν επιθυμεί να  εκτελεί καθήκοντα εργασίας εξ αποστάσεως, οφείλει  να αιτηθεί τη λήψη άδειας ασθενείας.

Επιπρόσθετα, οι  εργαζόμενοι που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών, υποβάλλουν σχετικό αίτημα προς τον οικείο Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους για την κατ’ οίκον εκτέλεση καθηκόντων, εργαζόμενοι εξ αποστάσεως, μέχρι την επαναλειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων (μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους).

Σημειώνεται ότι, η πιο πάνω κατηγορία εργαζομένων που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών, οι οποίοι  δεν θα εκτελούν καθήκοντα εργασίας εξ αποστάσεως ή/και δεν επιθυμούν, οφείλουν να αιτηθούν για λήψη άδειας ανάπαυσης.
 
Σύμφωνα με το διάταγμα, οι εργαζόμενοι και εργοδότες οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 
Όλες οι επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί και δέχονται κοινό προς εξυπηρέτηση, καθώς και τα γραφεία του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία εξυπηρετούν κοινό, οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για σηματοδότηση της απόστασης, τουλάχιστον δύο μέτρων, η οποία πρέπει να τηρείται από τους πολίτες κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησής τους τόσο εντός όσο και εκτός των υποστατικών και δεν επιτρέπεται η παρουσία στον ίδιο χώρο, δηλαδή στον χώρο εξυπηρέτησης, ανά πάσα στιγμή, αριθμού ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, πέραν του ενός ατόμου ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ