Στην υποχρέωση φυσικών προσώπων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία να δηλώσουν μετρητά αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των €10.000 κατά την είσοδο ή έξοδό τους, αναφέρεται το Τμήμα Τελωνείων.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του το Τμήμα Τελωνείων παραθέτει την πρόνοια της νομοθεσίας του 2022 που διέπει την μεταφορά μετρητών από και πρός την Κύπρο σύμφωνα με την οποία «φυσικό πρόσωπο το οποίο εισέρχεται στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή άλλο κράτος μέλος ή εξέρχεται από αυτή προς τρίτη χώρα ή άλλο κράτος μέλος και μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), δηλώνει αυτό γραπτώς σε αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων κατά την είσοδο του στην ή την έξοδο του από τη Δημοκρατία και τα καθιστά διαθέσιμα προς έλεγχο».

«Όλες οι δηλώσεις ρευστών διαθεσίμων, αφού τύχουν επεξεργασίας στο Τμήμα Τελωνείων διαβιβάζονται για περαιτέρω διερεύνηση στη ΜΟΚΑΣ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της», αναφέρεται.

Επίσης, σημειώνεται, «οι δηλώσεις ρευστών διαθεσίμων αξίας €100.000 και άνω διαβιβάζονται στην Αστυνομία για ενημέρωση και τις δικές της ενέργειες».