Να διευθετήσουν την ένταξη τους στην εφεδρεία καλεί το Υπουργείο Άμυνας όλους τους ανέντακτους έφεδρους των κλάσεων από το 1989 ως 2019.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, καλούνται σε επιστρατευτική τακτοποίηση όλοι οι ανέντακτοι έφεδροι στα Τμήματα Επιστράτευσης μέχρι την 30 Απριλίου 2021 οι οποίοι υπάγονται στις πιο κάτω κατηγορίες:

– Κλάσεων 1989 έως 2019 (Που έχουν γεννηθεί από το 1971 έως το 2001).
– Όσων οι λόγοι της προσωρινής αναστολής της εφεδρικής τους υπηρεσίας δεν ισχύουν πλέον.
– Αυτών που δεν έχουν στην κατοχή τους Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) για το έτος 2021.
– Όσων δεν έχει επικαιροποιηθεί το Ειδικό Φύλλο Πορείας.

Το Υπουργείο σημειώνει πως κατά την προσέλευση τους στα Τμήματα Επιστράτευσης να έχουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία τους, το Ειδικό Φύλλο Πορείας καθώς και αποδεικτικά, στη περίπτωση αλλαγής του τόπου διαμονής (λογαριασμό κοινής ωφελείας).

Εξαιρούνται από την πρόσκληση οι έφεδροι όλων των κλάσεων που έχουν τύχει οριστικής διαγραφής.

Το Υπουργείο τονίζει πως έφεδρος, που παραλείψει να συμμορφωθεί μετά την 30 Απριλίου 2021 διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δυο χιλιάδες ευρώ (€2000) ή και τις δυο (2) αυτές ποινές.

Τέλος, ενημερώνει πως τα τηλέφωνα επικοινωνίας των Τμημάτων Επιστράτευσης ανά Επαρχία παρουσιάζονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΦ (κατηγορία εφεδρεία), στον πιο κάτω σύνδεσμο: http://www.army.gov.cy/el/contact