Περιβάλλον για όλους: Ακακία – Ένα ξενικό είδος

Στην Κύπρο, το πιο κοινό είδος Ακακίας είναι η Ακακία η ιτέινη ή κυανόφυλλη. Συχνά μπερδεύεται με την ψευδακακία (Robinia pseudoacacia), όμως δεν ανήκει στο ίδιο γένος με την ακακία, αλλά βρίσκονται μαζί στην ίδια οικογένεια.