Τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή το νέο σχέδιο χορηγιών για “Ηλιακά Συστήματα Παραγωγής Ζεστού Νερού σε Κατοικίες 2023” που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την τελευταία του συνεδρία, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργου Παπαναστασίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω σχέδιο χορηγιών προνοεί για επιχορήγηση εγκατάστασης ή αντικατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων θέρμανσης νερού (κύλινδρος ζεστού νερού και πλαίσια), των οποίων ο εξοπλισμός πληροί ελάχιστα τεχνικά κριτήρια.

Προστίθεται ότι το ποσό χορηγίας, από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε), ανά αίτηση/κατοικία είναι για γενική κατηγορία €500, για κατοικίες όπου διαμένουν ευάλωτοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας €900, για κατοικίες που εμπίπτουν στις ορεινές περιοχές €900

Διευκρινίζεται πως σε σχέση με το αντίστοιχο σχέδιο χορηγιών που είχε εφαρμοστεί το 2022, στο Σχέδιο Χορηγιών του 2023 έχει σημαντική αύξηση προϋπολογισμού από €950.000 σε €2.000.000, αύξηση ποσού χορηγίας από €450 σε €500 για Γενική Κατηγορία, καθώς και αύξηση αριθμού κατοικιών που θα ωφεληθούν από 1.800 σε 3.000, σημιουργία ειδικής κατηγορίας ευάλωτων καταναλωτών με αυξημένη χορηγία.

Επίσης έγινε τροποποίηση διαδικασίας υλοποίησης και υποβολής αίτησης με μείωση της γραφειοκρατίας για τους αιτητές, με σημαντική μείωση των δικαιολογητικών και στοιχείων που θα πρέπει να υποβάλουν.

Διευκρινίζεται ότι η ενημέρωση για υλοποίηση της επένδυσης και τα τεχνικά δεδομένα αποστέλλονται από τους εγκαταστάτες, ότι καταργούνται οι χειρόγραφες βεβαιώσεις από εγκαταστάτες και ότι οι συμμετέχοντες εγκαταστάτες θα καταχωρούν οι ίδιοι απευθείας τα στοιχεία της κάθε εγκατάστασης στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Επισημαίνεται ότι οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να γίνουν από συμμετέχοντες πιστοποιημένους εγκαταστάτες, από τον «κατάλογο συμμετεχόντων εγκαταστατών» και ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί πρέπει να περιλαμβάνεται στον «κατάλογο επιλέξιμου εξοπλισμού», ο οποίος προεγκρίνεται και κωδικοποιείται.

Προστίθεται πως με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι αιτητές κατά την υλοποίηση της επένδυσης και περιορίζεται ο κίνδυνος απόρριψης αίτησης λόγω μη επιλεξιμότητας εξοπλισμού.

Επίσης αναφέρεται ότι υποβάλλεται από τους δυνητικούς δικαιούχους «αίτημα προέγκρισης» πριν την υλοποίηση της εγκατάστασης, διαδικασία που διασφαλίζει για τον αιτητή τη δυνατότητα επιχορήγησης πριν την πραγματοποίηση της επένδυσης και για τον φορέα υλοποίησης μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου.

Τέλος προστίθεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το Σχέδιο Χορηγιών, αλλά και να υποβάλουν αιτήματα προέγκρισης, μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.