Ευρωπαϊκή οδηγία που καθορίζει το πλαίσιο των προσόντων για όλες τις ειδικότητες επαγγελμάτων, παρά το γεγονός ότι εγκρίθηκε από το 2008 από το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη στην Κύπρο.

Στην πράξη, η εφαρμογή της οδηγίας θα σήμαινε αναγνώριση των διαφόρων επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης, κάτι που θα καθιστούσε πιο ξεκάθαρες τις διαδικασίες προσλήψεων και προαγωγών στο δημόσιο.

Το θέμα συζητήθηκε ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, όπου αναφέρθηκε ότι η εφαρμογή ενός εθνικού πλαισίου προσόντων θα διευκόλυνε τους πολίτες που αποκτούν εκπαιδευτικά ή επαγγελματικά προσόντα στην Κύπρο, να διακινούνται για σκοπούς συνέχισης της εκπαίδευσής τους σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 2017 εγκρίθηκε πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για τη δημιουργία Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας των Επαγγελματικών Προσόντων στην Κύπρο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη της εποπτείας για την παρακολούθηση και επικύρωση των διαδικασιών πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων από άλλους φορείς. Κρίθηκε, ωστόσο, αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι όροι εντολής του.

Εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και της ΑΝΑΔ ανέφεραν ότι καταβάλλεται προσπάθεια να αναγνωριστούν αρχικά επαγγέλματα που έχουν άτυπη εκπαίδευση.

Σε δηλώσεις του για το θέμα, ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ανέφερε ότι η εφαρμογή του πλαισίου προσόντων καθυστερεί αδικαιολόγητα και πως εάν εφαρμοζόταν, δεν θα υπήρχαν τα διάφορα ρουσφέτια με τα σχέδια υπηρεσίας στη δημόσια υπηρεσία.