Την πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ) στην Εθνική Φρουρά για συμπλήρωση κενών θέσεων, με σειρά προτεραιότητας από τον Τελικό Πίνακα των υποψηφίων ΣΥΟΠ, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 10.11.2023, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η επικείμενη πρόσληψη ΣΥΟΠ, για την πλήρωση των κενών θέσεων και την κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Φρουράς, στο παρόν στάδιο, αφορά στις Φρουρές σε Λευκωσία, Κλήρου, Κακοπετριά, Νήσου – Κόρνο και Λάρνακα.

Οι υποψήφιοι για πρόσληψη ΣΥΟΠ, σημειώνεται, θα κληθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) και μήνυμα στο κινητό (sms), στα οποία θα αναγράφονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για την πρόσκληση τους στην υγειονομική εξέταση και για την υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης, η οποία δημοσιεύτηκε με την προκήρυξη των θέσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 01.09.2023.

Για τους υποψήφιους που είναι εθνοφρουροί και εκπληρώνουν την στρατιωτική τους θητεία, επισημαίνεται, θα τους διαφυλαχθεί η θέση μέχρι την ημερομηνία απόλυσής τους, νοουμένου ότι θα κριθούν κατάλληλοι στην υγειονομική εξέταση. Ως εκ τούτου, αναφέρεται, δεν θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο παρόν στάδιο αλλά μεταγενέστερα.

Σε περίπτωση που υποψήφιος/α ΣΥΟΠ προσέλθει στην υγειονομική εξέταση, στην οποία θα κληθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) και μήνυμα στο κινητό (sms),  που θα πραγματοποιηθεί πριν την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, χωρίς όλες τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις/βεβαιώσεις, ή κατά την υγειονομική εξέταση δεν κριθεί κατάλληλος/η ως ικανός/ή για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2) ή δεν προσέλθει για υγειονομική εξέταση, θα διαγράφεται από τον Τελικό Πίνακα, και η θέση του θα προσφέρεται στον αμέσως επόμενο υποψήφιο στον Τελικό Πίνακα.

Η υπογραφή της σύμβασης έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στο Στρατόπεδο «Χρ. Σαμάρα» στην Αθαλάσσα, την Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου, η ώρα 07:30 π.μ.

Η κατάταξη των ΣΥΟΠ για εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στο ΚΕΝ Λεμεσού, τη Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου και ώρα 07:30 π.μ.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που οι υποψήφιοι που έχουν κληθεί δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση για υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης, το Υπουργείο Άμυνας θα προχωρεί στην πρόσληψη του επόμενου υποψήφιου, με βάση τη σειρά κατάταξης στον Τελικό Πίνακα.