Τη νέα στρατηγική για προσέλκυση επιχειρήσεων στην Κύπρο, με έμφαση στις εταιρείες, τεχνολογίας, έρευνας και καινοτομίας παρουσίασαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Το Σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2022, με την έγκριση προηγουμένως κάποιων προνοιών του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σε χαιρετισμό του πριν από την παρουσίαση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης έκανε λόγο για μια νέα σημαντική στρατηγική για προσέλκυση επιχειρήσεων για δραστηριοποίηση ή και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο.

Πρόκειται, όπως είπε ο Πρόεδρος, για μια ολοκληρωμένη Στρατηγική που λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες πρακτικές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φιλοδοξεί στο να καταστήσει την Κύπρο ως ένα Αειφόρο Επιχειρηματικό και Εμπορικό Κέντρο της ευρύτερης περιοχής και της Ευρώπης.

«Έμφαση δίδεται σε τομείς που αφορούν, μεταξύ άλλων, την Υψηλή Τεχνολογία, τη Ναυτιλία, Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη, Βιογενετική και Βιοτεχνολογία, χωρίς, και το τονίζω, να αποκλείονται οι οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις επιλέξουν την Κύπρο ως χώρα διεξαγωγής των εργασιών τους», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη στρατηγική συνάδει απόλυτα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο αλλά και τη Μακροχρόνια Στρατηγική Ανάπτυξης 2035, και το νέο παραγωγικό μοντέλο που η Κυβέρνηση φιλοδοξεί να υιοθετήσει για την Κύπρο του αύριο, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, ετοίμασε μια σειρά κινήτρων για αύξηση της ελκυστικότητας της Κύπρου ως προορισμού επιλογής διεθνών επιχειρήσεων.

«Η υλοποίηση της Στρατηγικής και η εγκατάσταση και δραστηριοποίηση διεθνών επιχειρήσεων στην Κύπρο, θα προσφέρει υψηλή και αειφόρο προστιθέμενη αξία στην οικονομία, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και αυξημένης ζήτησης των εγχώριων υπηρεσιών, αλλά και θα συμβάλει στον επαναπροσδιορισμό του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας», σημείωσε ο Πρόεδρος.

Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε, αναμένεται να λειτουργήσει θετικά στην ενίσχυση ενός αναδυόμενου και με ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις τομέα της οικονομίας, αυτού της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, αφού σταδιακά θα συμβάλει στην διόρθωση του φαινομένου έλλειψης δεξιοτήτων που παρατηρούνται στην αγοράς εργασίας. Αυτό που επιχειρείται, συμπλήρωσε, είναι η σύνδεση της μόρφωσης ή της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια αρκετές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο πάνω τομείς, επιχειρήσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, έχουν επιλέξει την Κύπρο ως χώρα δραστηριοποίησης, εκτιμώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η Κύπρος και επιλέγοντας την ως χώρα διαμονής και απασχόλησης.

«Η Στρατηγική που παρουσιάζεται σήμερα αποτελεί μέρος των συνεχών προσπαθειών για προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, αύξηση των θέσεων εργασίας και, το πλέον σημαντικό, την προσαρμογή της κυπριακής οικονομίας στις απαιτήσεις της νέας εποχής, της εποχής της αειφόρου βιώσιμης ανάπτυξης σε ένα ιδιαίτερα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον», ανέφερε.

Η Στρατηγική που έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, θα παρουσιαστεί λεπτομερώς και από άλλα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία προς όλους τους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς.

Παρουσιάζοντας τη νέα στρατηγική ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι για αναπτυχθούν αυτές οι νέες εταιρείες στην Κύπρο χρειάζονται κάποια κίνητρα γιατί υπάρχουν ήδη κάποιες στρεβλώσεις σε εργασιακά θέματα, στο καθεστώς της μετανάστευσης ενώ χρειάζονται φορολογικά κίνητρα.

Ανέφερε επίσης ότι μελετήθηκαν και παραδείγματα άλλων χωρών και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ευρωπαϊκός ανταγωνισμός όσον αφορά την προσέλκυση τέτοιων επενδύσεων, με πολλές χώρες να έχουν καταρτήσει σχέδια.

«Πιστεύω ότι το δικό μας είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό σχέδιο είπε», ανέφερε.

Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών (Business Facilitation Unit)

Ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι ιδρύεται Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών (Business Facilitation Unit) που είναι μετεξέλιξη του υφιστάμενου Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης Διεθνών Εταιρειών που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο.

Όπως είπε, ο υφιστάμενος Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης, ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ και ένα χρόνο, είχε μέχρι σήμερα θετικά αποτελέσματα. Μέσα από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης θα έχει αναβαθμισμένο ρόλο και αυξημένο όγκο εργασίας καθώς θα λειτουργεί ως το κεντρικό σημείο επαφής για όλες τις εταιρείες διεθνών συμφερόντων που είτε δραστηριοποιούνται στην Κύπρο είτε επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν καθώς και για κυπριακές επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να βελτιστοποιήσει τη λειτουργία του, αξιοποιώντας σε μεγαλύτερο βαθμό και την τεχνολογία.

Άδειες Απασχόλησης Προσωπικού από Τρίτες Χώρες που εργοδοτείται απο διεθνείς εταιρείες

Επίσης με βάση τη στρατηγική που παρουσίασε ο κ. Πετρίδης γίνεται αναθεώρηση της υφιστάμενης πολιτικής για την απασχόληση προσωπικού από τρίτες χώρες που εργοδοτείται από εταιρείες και επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων.

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις και εταιρείες ξένων συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία ή επιχειρήσεις και εταιρείες ξένων συμφερόντων που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και που λειτουργούν αυτοτελή γραφεία στην Κύπρο, τα οποία να στεγάζονται σε κατάλληλους χώρους, ξεχωριστούς από οποιαδήποτε ιδιωτική κατοικία ή άλλο γραφείο.

Μεταξύ αυτών κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες, κυπριακές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας/καινοτομίας, κυπριακές φαρμακευτικές εταιρείες ή Κυπριακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιογενετικής και βιοτεχνολογίας.

Θα δίνεται άδεια για απασχόληση Υπηκόων Τρίτων Χωρών με υψηλές δεξιότητες, νοουμένου ότι θα καταβάλλεται ελάχιστος μεικτός μηνιαίος μισθός ύψους €2500, θα κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν ή βεβαιώσεις σχετικής πείρας σε αντίστοιχη θέση απασχόλησης διάρκειας 2 ετών και θα προσκομίζουν συμβόλαιο απασχόλησης όχι λιγότερο των δυο ετών.

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών που μπορούν να απασχοληθούν καθορίζεται στο 70% του συνόλου των εργαζομένων σε περίοδο 5 ετών, από την ημερομηνία ένταξης στο Μηχανισμό Ταχείας Αδειοδότησης.

Θα επιτρέπεται επίσης απασχόληση υποστηρικτικού προσωπικού υπηκόων τρίτων χωρών (με μεικτό μηνιαίο μισθό μικρότερο €2500), νοουμένου ότι δεν ξεπερνά το 30% του συνόλου του υποστηρικτικού προσωπικού και νοουμένου ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας και ο εργοδότης έχουν συνάψει μεταξύ τους σύμβαση απασχόλησης δεόντως επικυρωμένη από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι άδειες θα εκδίδονται άμεσα εντός 1 μηνός και θα έχουν διάρκεια μέχρι 3 έτη.

Επίσης θα υπάρχει δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης των υπηκόων τρίτων χωρών που εντάσσονται στη Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών. Θα υπάρχει άμεση και ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας με μισθωτή εργασία, σε συζύγους εργαζομένων που έχουν εξασφαλίσει άδεια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία, μέσω του Μηχανισμού, και οι οποίοι λαμβάνουν ελάχιστο μεικτό μηνιαίο μισθό ύψους €2500 κάτι που ωστόσο δεν αφορά το υποστηρικτικό προσωπικό.

Digital Nomad Visa

Στα πλαίσια της στρατηγικής θα παραχωρούνται και οι λεγόμενες Digital Nomad Visa με ανώτατο αρχικό όριο τους 100 δικαιούχους, δηλαδή άδειες παραμονής στη Δημοκρατία αλλά όχι άδεια εργασίας, για άτομα που θα διαμένουν στην Κύπρο αλλά θα εργάζονται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Δικαιούχοι θα είναι πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικών και επικοινωνιών με εργοδότες και πελάτες εκτός Κύπρου για χρονική διάρκεια 12 μήνες, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα δυο χρόνια.

Μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειας τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους άδεια παραμονής που λήγει ταυτόχρονα με τους δικαιούχους, χωρίς ωστόσο άδεια εργασίας.

Εάν διαμένουν στη Δημοκρατία για μια ή περισσότερες περιόδους που στο σύνολο τους υπερβαίνουν τις 183 ημέρες εντός του ίδιου φορολογικού έτους τότε θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου νοουμένου δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι σε οποιονδήποτε άλλο Κράτος.

Το ύψος των πόρων που απαιτούνται καθορίζεται στα τρεισήμισι χιλιάδες (3.500) ευρώ μηνιαίως, μαζί με ιατροφαρμακευτική κάλυψη και λευκό ποινικό μητρώο από τη χώρα διαμονής

Φορολογικά Κίνητρα

Εξετάζεται πιθανότητα επέκτασης της φοροαπαλλαγής 50% για επένδυση σε πιστοποιημένες καινοτόμες επιχειρήσεις και από εταιρικούς επενδυτές. Το καθεστώς το οποίο ίσχυε μέχρι τέλος Ιουνίου 2021 επέτρεπε την φοροαπαλλαγή μόνο σε φυσικά πρόσωπα.

Για το σκοπό αυτό αναμένεται η γνωμοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μόλις ληφθεί η σχετική έγκριση το τροποποιητικό νομοσχέδιο του περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου, θα σταλεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. Με το πέρας του νομοτεχνικού ελέγχου θα κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.
Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού θα ετοιμαστεί νομοσχέδιο για συνέχιση της φοροαπαλλαγής για φυσικά πρόσωπα όπως ίσχυε μέχρι τέλος Ιουνίου 2021.

Προβλέπεται διεύρυνση της φοροαπαλλαγής που ισχύει για εργαζόμενους στη Δημοκρατία νοουμένου ότι ήταν μη- κάτοικοι στη Δημοκρατία πριν την έναρξη εργοδότησης τους, για περίοδο 17 ετών.

Γίνεται επίσης διεύρυνση της υφιστάμενης φορολογικής απαλλαγής ώστε να καλύψει και νέους κάτοικους-εργαζόμενους με αμοιβή από εργοδότηση ύψους €55,000 και άνω με φοροαπαλλαγή ύψους 50%.

Οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν το ωφέλημα από 10 σε 17 έτη. Δυνητικοί δικαιούχοι του ωφελήματος είναι άτομα με εισοδήματα (€55,000-€100,000) για την εναπομένουσα περίοδο των 17 ετών.

Παράλληλα θα προωθηθεί κατάργηση της υφιστάμενης φορολογικής διάταξης απαλλαγής 20% από εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία ή €8.550 -οποιονδήποτε είναι μικρότερο -καθότι εισοδήματα πέραν των €55,000 θα λαμβάνουν απαλλαγής από φόρο εισοδήματος ύψους 50%.

Θα παραχωρείται επίσης αυξημένη έκπτωση για δαπάνες που αφορούν έρευνα και ανάπτυξη και θα εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος σε ποσό ίσο με 120% του πραγματικού.

Τα φορολογικά κίνητρα αυτά αφορούν και Κύπριους που διέμενα στο εξωτερικό για τουλάχιστον δέκα χρόνια για επαναπατρισμό τους στη Δημοκρατία.

Πολιτογράφηση

Παράλληλα, θα δίνεται δικαίωμα στην υποβολή αίτησης για πολιτογράφηση στους εργαζόμενους σε αυτές τις εταιρείες μετά από πέντε χρόνια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία ή μετά από τέσσερα χρόνια εάν πληρούν το κριτήριο της κατοχής αναγνωρισμένου πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας

Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Θα διασφαλίζεται επίσης η μεταφορά εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων, μέσα από εντατικοποίηση των προσπαθειών για σύναψη Διμερών Συμφωνιών με τρίτες χώρες που θα καθοριστούν από το Υπουργείο Εργασίας έτσι ώστε όταν ένας υπήκοος τρίτης χώρας έχει καταβάλει εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων στην Κύπρο, όταν επιστρέψει για μόνιμη κατοίκηση στη χώρα του να δικαιούται να μεταφέρει τις εισφορές που πλήρωσε υπό τον όρο ότι με τις εισφορές αυτές δεν απέκτησε κανένα δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος, ανικανότητος κτλ

Πρόσθετες Δράσεις

Προνοείται επίσης αναβάθμιση των υποδομών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνιών και της ευρυζωνικής σύνδεσης.

Θα γίνει επίσης ενημερωτική εκστρατεία για προσέλκυση προσοντούχων Κύπριων που εργάζονται στο εξωτερικό και στοχευμένη ενημερωτική εκστρατεία σε προσοντούχο εργατικό δυναμικό που απασχολείται σε χώρες που επικρατεί πολιτική αστάθεια (Λευκορωσία, Λίβανος και Αρμενία).

Θα γίνει ανάθεση σε ένα οίκο ο οποίος να προωθήσει ένα ολοκληρωμένο και σωστό branding για την χώρα και το οποίο να υιοθετήσουν όλοι οι φορείς οι οποίοι προωθούν την χώρα ως ένα ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις (π.χ. CIPA, ΚΕΒΕ, ΟΕΒ, Διπλωματικές Αποστολές).

Παράλληλα θα γίνουν άλλες δράσεις που εμπίπτουν στο ευρύτερο πλαίσιο βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την επίσπευση της υλοποίηση των προωθούμενων μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα προωθείται αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις ανάγκες της αγοράς και σύνδεση των σχολικών και πανεπιστημιακών προγραμμάτων με τις ανάγκες της αγοράς, ειδικά στους τομείς της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών.

ΥΠΟΙΚ: Καμία σχέση με το ΚΕΠ

Απαντώντας σε ερωτήσεις ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι δεν έχει καμιά σχέση αυτή η στρατηγική με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ), αφού αφορά ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, εργαζόμενους, όχι επιχειρήσεις και ανθρώπους που επιλέγουν την Κύπρο ως χώρα διαμονής τους. Είπε επίσης ότι υπάρχουν παρόμοια προγράμματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και συνάδει με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ψηφιακή μετεξέλιξη, την πράσινη ανάπτυξη και καινοτομία.

Ανέφερε επίσης ότι τα φορολογικά κίνητρα αφορούν τον φόρο εισοδήματος και όχι τον εταιρικό φόρο και ότι δεν υπάρχει κάποιο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον φόρο εισοδήματος.

Ανέφερε επίσης ότι έγιναν διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και τον επιχειρηματικό κόσμο και στο σχέδιο δεν επηρεάζει την αγορά εργασίας στην Κύπρο, αντίθετα θα την μετεξελίξει και θα την βοηθήσει.