Το κράτος είναι υποχρεωμένο να βρει τρόπο να επεκτείνει την προστασία του δικαιώματος στην εκπαίδευση για μαθητές και φοιτητές με αναπηρίες, με εύλογες προσαρμογές και στα ανώτερα/ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα – με νομοθετική ρύθμιση, ούτως ώστε η παροχή εύλογων προσαρμογών από την τριτοβάθμια εκπαίδευση να περιλαμβάνει πλέον ρητά και την παροχή συνοδών κατά τρόπο υποχρεωτικό, όταν τούτο κριθεί απαραίτητο από την Επαρχιακή Επιτροπή.

Αυτό αναφέρει η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού Λοττίδη σε έκθεσή της, αναφορικά με το ζήτημα της παροχής συνοδών/βοηθών σε μαθητές και φοιτητές με αναπηρίες που φοιτούν στην ιδιωτική εκπαίδευση, προσθέτοντας πως νοείται ότι το κόστος δεν πρέπει να το αναλαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία ή οι γονείς τους, σύμφωνα με το Γενικό Σχόλιο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αλλά όπως και ισχύει στην πρόβλεψη για τα ιδιωτικά σχολεία, με βάση τον περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμο, η παροχή εύλογων προσαρμογών, περιλαμβανομένης και της παροχής συνοδών, θα περιλαμβάνεται στους όρους λειτουργίας τους.

Η Επίτροπος εισηγείται όπως το αρμόδιο Υπουργείο, σε συνεννόηση με τους σχετικούς Συνδέσμους Ιδιωτικών Σχολείων και Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την ΚΥΣΟΑ, καθώς και με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις ατόμων με αναπηρίες και των εκπροσώπων γονέων παιδιών με αναπηρίες, προβεί στις αναγκαίες ενέργειες και ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν την παροχή εύλογων προσαρμογών στα άτομα με αναπηρία που φοιτούν σε ιδιωτικούς φορείς, στην προκειμένη περίπτωση με την παροχή συνοδών, για την άρση κάθε πιθανής διάκρισης που δύναται να προκληθεί στον τομέα της εκπαίδευσης, όταν αυτή αφορά ιδιωτικά ιδρύματα, τόσο τριτοβάθμιας, όσο και πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη θέσπιση σχετικού νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στον ιδιωτικό τομέα, κατά τρόπο παρόμοιο που θεσμοθετήθηκε για τα ιδιωτικά σχολεία.

Περαιτέρω, αναφέρει, θα πρέπει να συζητηθούν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους γονείς παιδιών με αναπηρία, ως προς τον τρόπο αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων από την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς επίσης και τα απαραίτητα προσόντα των συνοδών σε σχέση με τις εξατομικευμένες ανάγκες τους.

Επίσης, σημειώνει πως, ενόψει του γεγονότος ότι η αξιολόγηση και η απόφαση για παροχή στήριξης, συμπεριλαμβανομένων και των συνοδών, ανήκει στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, θα πρέπει να τεθεί επί τάπητος η συζήτηση εκ νέου, για τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας και της λειτουργίας τους, τη σύνθεση τους, η έκταση της αιτιολογίας που δίδουν για τις αποφάσεις τους, καθώς επίσης και τη συγκεκριμένη στήριξη που θα δίνεται στο κάθε παιδί που κρίνεται ότι την χρειάζεται.

“Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τις θέσεις των οργανωμένων γονέων παιδιών με αναπηρία, η απόφαση της Επιτροπής που τους δίνεται είναι γενική, χωρίς την παροχή λεπτομερειών ως προς την στήριξη του παιδιού τους, ενώ πρόσβαση στον φάκελο του δεν δύναται να έχουν, πάρα μόνο μετά από προσφυγή στο Δικαστήριο”, σημειώνει.

“Είναι η θέση τους ότι δεν υπάρχει εξατομικευμένο πρόγραμμα για κάθε παιδί που φοιτά στην ειδική μονάδα, με βάση τις ανάγκες του, ενώ, σύμφωνα με τις θέσεις τους, απουσιάζει καθοδήγηση του σχολείου για τον τρόπο αντιμετώπισης των αναγκών τους”, προσθέτει.

Ακόμη, σημειώνει πως “κατά παρόμοιο τρόπο θα πρέπει να επανεξεταστεί, πέρα από την παροχή και τη βοήθεια, και το ζήτημα των προσόντων των συνοδών, μέσα στο πλαίσιο των εύλογων προσαρμογών, ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες του κάθε παιδιού με αναπηρία γιατί, όπως ανέφερε και η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στο Γενικό Σχόλιο με αρ. 4(2016), επί του άρθρου 24 της Σύμβασης, ακόμη και μαθητές με την ίδια αναπηρία μπορεί να χρειάζονται να λάβουν διαφορετικές διευκολύνσεις”.

Πηγή: ΚΥΠΕ