Νέο διάταγμα εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας, δυνάμει του Περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου, με το οποίο αναστέλλει τη λειτουργία επιχειρήσεων πώλησης οχημάτων. Την ίδια ώρα, το νέο διάταγμα περιλαμβάνει εξαιρέσεις για πιθανούς λόγους στην κατ’ εξαίρεση μετακίνηση διαζευγμένων γονέων και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και ΑμεΑ.

 Συγκεκριμένα:

α) Από τις 6.00 π.μ. της 25ης Μαρτίου 2020 μέχρι τις 06.00 π.μ. της 13ης Απριλίου 2020:

(i) Αναστέλλεται η λειτουργία επιχειρήσεων πώλησης αυτοκινήτων και μηχανοκίνητων οχημάτων.
(ii) Εξαιρούνται της αναστολής της λειτουργίας των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου και οι ακόλουθες επιχειρήσεις:

•Επιχειρήσεις ιατρικού εξοπλισμού και ιατρικών αναλωσίμων.
• Επιχειρήσεις που εμπορεύονται ανταλλακτικά και εξαρτήματα αυτοκινήτων.

β) Από τις 6.00 μ.μ. της 24ης Μαρτίου 2020 μέχρι τις 06.00 π.μ. της 13ης Απριλίου 2020, εξαιρούνται από την απαγόρευση αχρείαστων μετακινήσεων που τέθηκε με το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19, Διάταγμα (Αρ. 9) του 2020, ημερ. 23 Μαρτίου 2020 και οι ακόλουθες περιπτώσεις:

(i) Η μετακίνηση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση η οποία είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη επικοινωνία και επαφή γονέων και τέκνων,


(ii) η μετάβαση για εξειδικευμένες θεραπείες για ΑμεΑ ή πρόσωπα με χρόνιες παθήσεις.

γ) Η παράγραφος 2(δ), η οποία καθορίζει τις επιπρόσθετες Ουσιώδεις Υπηρεσίες, του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 6) του 2020 – Κ.Δ.Π. 104/2020 και η οποία έχει τροποποιηθεί με το Διάταγμα (Αρ. 9) του 2020 – Κ.Δ.Π. 117/2020, τροποποιείται ξανά διά της προσθήκης των ακόλουθων νέων υποπαραγράφων:
(x) Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.
(xi) Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.