Απόφαση για επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €5.070.950 στην Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, “ενόψει ευρημάτων της περί κατ’ ισχυρισμόν υπερβολικής τιμολόγησης του γκρι τσιμέντου στην εγχώρια αγορά εκ μέρους της εταιρείας για την περίοδο 2013-2018”, έλαβε η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), σύμφωνα με σημερινή επιστολή που κοινοποίησε στην εταιρεία. 

“Η Εταιρεία διαχρονικά ακολουθεί εμπορική και τιμολογιακή πρακτική απόλυτα εναρμονισμένη με την εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας του ανταγωνισμού. Τα σχετικά ευρήματα της ΕΠΑ δυστυχώς βασίζονται μεταξύ άλλων σε αδικαιολόγητη και εσφαλμένη σύγκριση των τιμών πώλησης στην εγχώρια αγορά με τις τιμές πώλησης των εξαγωγών της Εταιρείας”, αναφέρει σε ανακοίνωση η εταιρεία.

Αναφορικά με τις θέσεις και τα ευρήματα της Επιτροπής, η Εταιρεία δηλώνει ότι αφενός σέβεται τον θεσμικό ρόλο που επιτελεί η ΕΠΑ αλλά αφετέρου “διαφωνεί κάθετα και διατύπωσε επανειλημμένα τις εμπεριστατωμένες θέσεις της ενώπιον της ΕΠΑ καθώς και προσκόμισε σχετικές εκθέσεις ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, οι οποίες ενδεχομένως να έχουν αγνοηθεί”.

Παράλληλα, ενημερώνει ότι θα προσφύγει ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου για την ακύρωση της απόφασης της ΕΠΑ.