Την ακύρωση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για καταχώριση του χαλλουμιού ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ζητούν ο Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου και άλλοι 11 προσφεύγοντες, με ένσταση που κατέθεσαν στο Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔΕΕ), μερικές εβδομάδες πριν ο σχετικός κανονισμός τεθεί σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι προσφεύγοντες θεωρούν πως η Επιτροπή:
– πρώτον, «υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτίμησης» όσον αφορά το κατά πόσο η αίτηση καταχώρησης του ονόματος «χαλλούμι/ hellim» πληροί τις προϋποθέσεις του κανονισμού 1151/2012, καθώς και πως η Επιτροπή «δεν εξέτασε δεόντως την αίτηση καταχώρισης»
– δεύτερον, παρέβη τον κανονισμό 1151/2012 «επειδή δεν εξέτασε αν τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται»
– τρίτον, «παραβίασε την αρχή της χρηστής διοίκησης λόγω της υπερβολικής διάρκειας της διαδικασίας καταχώρισης».
– τέταρτον, «παρέβη την υποχρέωση αιτιολόγησης και προσέβαλε το δικαίωμα (των προσφευγόντων) σε πραγματική προσφυγή» και
– πέμπτον «παραβίασε την αρχή της χρηστής διοίκησης, επειδή τα κυπριακά δικαστήρια έχουν ακυρώσει τις εσωτερικές εθνικές πράξεις επί των οποίων στηρίζεται ο προσβαλλόμενος κανονισμός».

Η υπόθεση κατοχυρώθηκε την Τετάρτη με τον αριθμό Τ-361/21 ως «Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου κ.λπ. κατά Επιτροπής».

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο κανονισμός 1151/2012 αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων μέσω της αύξησης της συνοχής των διάφορων συστημάτων ποιότητας. Με την «ονομασία προέλευσης» ταυτοποιείται ένα προϊόν το οποίο κατάγεται από συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και του οποίου όλα τα στάδια της παραγωγής εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται πως η Κύπρος υπέβαλε αίτηση για καταχώρηση της ονομασίας χαλλούμι/ hellim ως ΠΟΠ τον Ιούλιο του 2014. Η αίτηση καταχώρησης δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή του 2015. Όπως αναφέρεται, η Κομισιόν έλαβε στη συνέχεια σειρά ενστάσεων τις οποίες διαβίβασε στην Κύπρο με εξαίρεση τις κοινοποιήσεις ένστασης που εστάλησαν από τη Φινλανδία και από τα έξι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν ή είναι εγκατεστημένα στην Κύπρο.

Όπως προστίθεται, η Κομισιόν κάλεσε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (για όσες αιτιολογημένες δηλώσεις ένστασης έγιναν παραδεκτές) να προχωρήσουν σε διαβουλεύσεις με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας. Ακολούθησαν διαβουλεύσεις ωστόσο δεν επιτεύχθηκε συμφωνία.

Η Κομισιόν υιοθέτησε τον Απρίλιο του 2021 τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/591 για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [«Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (ΠΟΠ)], ο οποίος τίθεται σε ισχύη την 1η Οκτωβρίου.

Η καταχώριση της ονομασίας ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) της παρέχει προστασία σε ολόκληρη την ΕΕ.