Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το αναθεωρημένο Σχέδιο Επιχορήγησης για αγορά ποδηλάτου για την περίοδο 2022 – 2023. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από τις 06/09/2022 ώρα 11:00 π.μ. μέχρι τις 21/09/2022 ώρα 10:00 π.μ.. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται διαδικτυακά στο www.podilato.gov.cy ενώ προ-εγκρίσεις θα δοθούν με τη διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης σε ζωντανή μετάδοση.

Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων περιλαμβάνεται συνολική πρόνοια ύψους €200.000 για το έτος 2022, και ο στόχος του Υπουργείου είναι για το έτος 2022 να δοθούν χορηγίες για 900 καινούργια μη ηλεκτρικά ποδήλατα και 25 τύπους ποδηλάτων για ΑμεΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και το Υπουργείο Οικονομικών, καθόρισαν κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για στόχευση του σχεδίου σε πολίτες που έχουν χαμηλότερη οικονομική ευχέρεια για αγορά ποδηλάτου. Βάση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, οι δικαιούχοι για αγορά καινούργιου ποδηλάτου καθορίζονται βάσει των πιο κάτω κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων:

i. Οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

ii. Οι λήπτες του δημοσίου βοηθήματος που παρέχεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

iii. Οι λήπτες του επιδόματος σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα που παρέχεται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό σύμφωνα με το Σχέδιο Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα, όπως αυτό τροποποιείται η αντικαθίσταται σύμφωνα με τις εκάστοτε Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

iv. Οικογενειακές Μονάδες με εξαρτώμενα τέκνα όπως ορίζονται στην περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νομοθεσία του 2002(Ν.167 (I) /2002):

οι οποίες έχουν ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο και έχουν ετήσια ακαθάριστα μικτά εισοδήματα μέχρι 19.500€ και λαμβάνουν επίδομα τέκνου.
οι οποίες έχουν εξαρτώμενα δύο (2) τέκνα και έχουν ετήσια ακαθάριστα μικτά εισοδήματα μέχρι 39.000€ και λαμβάνουν επίδομα τέκνου.
οι οποίες έχουν εξαρτώμενα τρία (3) ή περισσότερα τέκνα και έχουν ετήσια μικτά ακαθάριστα εισοδήματα μέχρι 49.000€ και λαμβάνουν επίδομα τέκνου.

Για αγορά τύπου ποδηλάτου ΑμεΑ υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι είναι οι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας ή προσκομίζουν βεβαίωση από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Σημειώνεται, επίσης, ότι οι τύποι ποδήλατων ΑμεΑ θα πρέπει να είναι ποδήλατα τα οποία να αμβλύνουν την οποιασδήποτε μορφής ανεπάρκεια ή μειονεξία του ανάπηρου ατόμου και αφορούν:

  • Τρίκυκλα ποδήλατα
  • Διπλό ποδήλατο-tandem
  • Χειρήλατα
  • Ποδήλατο μεταφοράς αμαξιδίο.       
  • Τυχόν τύποι ποδηλάτων ΑμεΑ που δεν περιγράφονται πιο πάνω θα χρειάζονται έγκριση από τον Κλάδο Βιώσιμης Κινητικότητας του Τμήματος Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, την οποία θα πρέπει να προσκομίσει ο αιτητής πριν τη λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων.

Το ποσό επιδότησης αγοράς για ποδήλατα πόλης, δρόμου και ορεινής θα εξακολουθήσει να ανέρχεται στα €200 (συμπ. ΦΠΑ) ή στην πραγματική τιμή αγοράς του ποδηλάτου, όποιο από τα δύο ποσά είναι το μικρότερο, νοουμένου ότι το κόστος αγοράς δεν θα υπερβαίνει τα €1.000 (σύμπ. ΦΠΑ). Για τους τύπους ποδήλατων για ΑμεΑ το ποσό επιδότησης θα ανέρχεται στα €800 (συμπ. ΦΠΑ) ή την πραγματική τιμή αγοράς του ποδηλάτου, όποιο από τα δύο ποσά είναι το μικρότερο, νοουμένου το κόστος αγοράς δεν θα υπερβαίνει τις €4.000 (συμπ. ΦΠΑ).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν Κύπριοι υπήκοοι, πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολίτες Τρίτων χωρών, 18 ετών και άνω, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία και πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια.

Τέλος, σημειώνεται ότι αιτητές οι οποίοι αξιοποίησαν το Σχέδιο Επιχορήγησης Ποδηλάτου για την περίοδο 2021 και έχουν λάβει επιχορήγηση, θα αποκλείονται αυτόματα από το σύστημα αιτήσεων για το 2022 και 2023.