Δεν έχουν καθυσυχαστει οι ανησυχίες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για υπερβολικές και περιοριστικές τεχνικές προδιαγραφές, που επιβαρύνουν αχρείαστα τον προύπολογισμό της ανέγερσης φοιτητικών εστιών του ΤΕΠΑΚ στο Βερεγγάρια, τις οποίες εντόπισε στα έγγραφα του διαγωνισμού, όπως ανέφερε στο Κανάλι 6, ο εκπρόσωπος της Μάριος Πετρίδης.

Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη  η Υπηρεσία απέστειλε επιστολή στο ΤΕΠΑΚ στις  20 περασμένου Δεκεμβρίου, απάντησε το ΤΕΠΑΚ την 1η Φεβρουαρίου του 2023 και η Ελεγκτική επανήλθε με 2η επιστολή, στις 21/2/2023.

Οι ανησυχίες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αφορούν το κατά πόσο είναι ρεαλιστικό το χρονοδιάγραμμα για το έργο, «φωτογραφήσεις» υλικών στα έγγραφα και  τεχνικές προδιαγραφές που φαίνονται υπερβολικές, περιοριστικές ή και ονομαστικές. βάσει των πραγματικών δεδομένων της αγοράς, επιβαρύνοντας αχρειάστα τον προϋπολογισμό του έργου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της, η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει ζητήσει πρόσφατα να πληροφορηθεί από το ΤΕΠΑΚ και κατά πόσο έχει ετοιμαστεί  «Σημείωμα Έργου» (το οποίο πρέπει να υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικων και αν αξιολογηθεί θετικά να προχωρήσει)  και κατά πόσο στον προϋπολογισμό του, υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις γι’ αυτό.

Αξιολογεί στις προσφορές για τις φοιτιτικές εστίες, που αγγίζουν τα 58 εκ. το ΤΕΠΑΚ

Προσφορές από τρεις εργοληπτικούς οίκους για την Ανέγερση των  Εστιών στο χώρο του πρώην οικισμού Βερεγγάρια,  έλαβε το ΤΕΠΑΚ το οποίο προχώρησε σε αποσφράγιση τους, στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι προσφορές που υποβλήθηκαν κυμαίνονται από 56 εκατομμύρια 372 χιλιαδες μέχρι 57 εκατομμύρια 885, όπως αναγράφεται στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων e-Procurement.

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε το Κανάλι 6 από το πανεπιστήμιο, η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών θα διαρκέσει γύρω στους 2 μήνες και το έργο θα κατακυρωθεί μετά το πάσχα.

Εφόσον δεν υπάρξουν ενστάσεις ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορων το καλοκαίρι του 2023, θα ξεκινήσουν τα έργα.

Αφαιρέθηκε η πρόνοια για αλεξίσφαιρα τζάμια

Όπως μας έχει λεχθεί από το ΤΕΠΑΚ έχει αφιαρεθεί από τα έγγραφα των προσφορών η πρόνοια ότι το υαλοστάσιο θα πρέπει να είναι αλεξίσφαιρο και ως εκ τούτου πολύ πιο ακρίβο.