Το κράτος διεκδικεί από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα ποσό ύψους €3,3 εκατ. ευρώ, αφού με βάση τους όρους που ίσχυαν, δεν δικαιούνταν να πάρουν οικονομική στήριξη μέσω των ειδικών σχεδίων που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο των αυστηρών μέτρων για αναχαίτηση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας η οποία παραδόθηκε χθες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τα επιδόματα είχαν δοθεί από το κράτος σε επιχειρήσεις, αυτοεργοδοτούμενους και μισθωτούς των οποίων τα εισοδήματα είχαν επηρεαστεί σημαντικά. Τα σχέδια αφορούσαν σε 20 χρονικές περιόδους από τις 16 Μαρτίου του 2020, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου του 2021.

Για την ανάκτηση τους, το κράτος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες με την συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας.

Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, μέχρι τις 4 Οκτωβρίου του 2022, με εκ των υστέρων ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας σε τυχαίο και στοχευμένο δείγμα ύψους €53,6 εκ., , το συνολικό ποσό για ανάκτηση ανήλθε στα €9,3 εκ.. Από αυτά εισπράχθηκε ποσό ύψους €2,8 εκ., συμψηφίστηκε ποσό ύψους €1 εκ. και έγιναν αποδεκτές ενστάσεις ύψους €2,2 εκ. ευρώ

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώνει πως δεν υπήρχε η δυνατότητα για επιβεβαίωση κάποιων ουσιωδών στοιχείων που ήταν αναγκαία ώστε να διαφανεί κατά πόσο οι εγκριθείσες για συμμετοχή αιτήσεις πληρούσαν όλους τους όρους και προϋποθέσεις για συμμετοχή στα σχέδια.

Μέσα από τις έρευνες εντοπίστηκαν 12 περιπτώσεις διευθυντικών στελεχών εταιρειών που δεν έπρεπε να είχαν δηλωθεί για επιδότηση. Εντοπίστηκαν επίσης 16 περιπτώσεις απόλυσης εργαζομένων κατά την περίοδο του αυστηρού lockdown κάτι που αυτόματα σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν μπορούν να τύχουν στήριξης από το κράτος.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εντόπισε επίσης ότι έγιναν από το Υπουργείο Οικονομικών λανθασμένες πληρωμές ύψους €32 εκατ. σε 4.751 πρόσωπα. Οι πληρωμές αυτές δεν ήταν σύννομες με το σχέδιο κρατικής χορηγίας επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργοδοτουμένων.

Στην έκθεση διαπιστώνεται ότι δεν τηρήθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις οι πρόνοιες του σχεδίου, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αποτέλεσμα μη δικαιούχοι να λάβουν κρατική ενίσχυση και δυνητικοί δικαιούχοι να μην κριθούν ως επιλέξιμοι.

Η Υπηρεσία συνέστησε στο Υπουργείο Οικονομικών ανάκτηση των παράνομων κρατικών ενισχύσεων στη βάση των συστάσεων της.