Διευκρινίσεις για τη συμμετοχή επιχειρήσεων που τελούν υπό πλήρη υποχρεωτική αναστολή, βάσει των διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας στα ειδικά σχέδια της Κυβέρνησης, έδωσε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε ανακοίνωσή του διευκρινίζει ότι οι επιχειρήσεις που τελούσαν, κατά την περίοδο από 13 Νοεμβρίου 2020 μέχρι 29 Νοεμβρίου 2020, υπό πλήρη, υποχρεωτική αναστολή στη βάση Διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας ή σχετικών Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο Σχέδιο με τίτλο «Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων που λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας, κατά την υπό αναφορά περίοδο (1η Νοεμβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020) και περιλαμβάνονται στα εν ισχύ Διατάγματα του Υπουργού Υγείας ή και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80% Απόφαση», νοουμένου ότι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Ενημερώνει επίσης ότι επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 30 Νοεμβρίου 2020 μέχρι 13 Δεκεμβρίου 2020, τελούν υπό υποχρεωτική, πλήρη αναστολή στη βάση του υπό αναφορά Διατάγματος του Υπουργείου Υγείας, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο Σχέδιο με τίτλο «Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων που λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας έχουν μείωση του κύκλου εργασιών πέραν του 80%», το οποίο θα υλοποιηθεί για την περίοδο Δεκεμβρίου 2020.

Επισημαίνεται ότι στη βάση των προνοιών του υπό αναφορά Σχεδίου, για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι 9 εργοδοτούμενους, δύναται να καταβάλλεται Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα σε όλους τους εργοδοτούμενους της επιχείρησης, ανεξαρτήτως της ιδιότητας των προσώπων αυτών, και για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 9 εργοδοτουμένων, θα καταβληθεί Ειδικό Ανεργιακό Επίδομα στο 97% των εργοδοτουμένων τους, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της σχετικής Απόφασης.

Τροποποιητική Απόφαση της Υπουργού Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων για την περίοδο Νοεμβρίου 2020

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοινώνει επίσης ότι δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Τροποποιητική Απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία αφορά στην εφαρμογή τόσο του Ειδικού Σχεδίου Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων, όσο και του Σχεδίου Ειδικού Επιδόματος Απουσίας από την Εργασία κατά την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020.

Συγκεκριμένα, με την Τροποποιητική Απόφαση (Κ.Δ.Π. 567/2020), προστίθενται στους δικαιούχους του Ειδικού Σχεδίου Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων, οι Αυτοτελώς Εργαζόμενοι των Επαρχιών Λεμεσού και Πάφου, των οποίων οι επιχειρήσεις τέθηκαν σε υποχρεωτική, πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα εν ισχύ κατά την υπό αναφορά περίοδο (13 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020) Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας ή/ και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, στην Απόφαση περιλαμβάνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε να μην απαιτείται Έκθεση Λογιστή, τόσο για τους Αυτοτελώς Εργαζόμενους των οποίων οι επιχειρήσεις τέθηκαν σε υποχρεωτική πλήρη αναστολή σύμφωνα με τα εν ισχύ κατά την υπό αναφορά περίοδο (1η ως 30η Νοεμβρίου 2020) Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας ή/ και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, όσο και για τους Αυτοτελώς Εργαζομένους των Επαρχιών Λεμεσού και Πάφου, των οποίων οι επιχειρήσεις τέθηκαν σε υποχρεωτική, πλήρη αναστολή, σύμφωνα με τα εν ισχύ κατά την υπό αναφορά περίοδο (13 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2020) Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας ή/ και τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Τέλος, το Επίδομα Απουσίας που προβλέπεται στην περί Ειδικού Επιδόματος Απουσίας από την Εργασία Απόφαση (Αρ. 64) του 2020 (Κ.Δ.Π. 539/2020), θα καταβληθεί για την περίοδο από τις 13 Νοεμβρίου 2020 μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2020.

Περαιτέρω για τα σχέδια, στην ειδική ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy.