Τις ημερομηνίες εξέτασης αιτήσεων για συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα δίδουν στη δημοσιότητα οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε σημερινή ανακοίνωσή τους, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε μια προσπάθεια περαιτέρω εξυπηρέτησης των πολιτών, εκδίδουν σε εβδομαδιαία βάση ανακοίνωση ως προς την ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεων, που παραλήφθηκαν και αφορούν σε συντάξεις/επιδόματα/βοηθήματα, ενώ σημειώνουν ότι εκκρεμεί η εξέταση των αιτήσεων που παραλήφθηκαν σε προγενέστερες ημερομηνίες, για τις οποίες ζητήθηκαν και αναμένονται πρόσθετα στοιχεία από τους αιτητές.

Σε σχέση με το επίδομα ανεργίας, αναφέρει ότι εξετάζονται οι αιτήσεις όσων μισθωτών τερματίστηκε η απασχόληση τους και η περίοδος ανεργίας τους άρχισε την 1/7/2021, ενώ εξετάζονται οι περιπτώσεις όσων ήδη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας το οποίο αφορά την περίοδο ανεργίας Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2021.

Για την πληρωμή λόγω πλεονασμού, αναφέρει πως εξετάζονται οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί Αύγουστο – Σεπτέμβριο του 2020, ενώ σημειώνεται ότι υπάρχει αριθμός αιτήσεων που έχουν υποβληθεί πριν την πιο πάνω ημερομηνία για τις οποίες όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί  η εξέταση διότι οι εργοδότες δεν έχουν αποστείλει ακόμη τα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί.

Αναφορικά στο επίδομα ασθενείας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρουν ότι εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 24/6/2021, ενώ για τη σύνταξη αναπηρίας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουνίου 2021, νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο.

Σχετικά με τη σύνταξη ανικανότητας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Φεβρουαρίου – Απριλίου 2021 νοουμένου ότι έχουν σταλεί σε Ιατρικό Συμβούλιο, ενώ για το επίδομα σωματικής βλάβης εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου 2021.

Για το δευτεροβάθμιο Ιατρικό Συμβούλιο εξετάζονται οι ιεραρχικές προσφυγές Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2020 και για τη θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Απρίλιο του 2021, για την κοινωνική σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις των οποίων οι αιτητές αποκτούν δικαίωμα Απρίλιο 2021, ενώ για την σύνταξη χηρείας και για τις περιπτώσεις τις οποίες ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος δε λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2021.

Στο μεταξύ, για τις περιπτώσεις όπου ο/η αποβιώσας/σα σύζυγος λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2021, ενώ με τη ψήφιση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τροποποιητικού Νόμου 126(I)/2019 στις 5/8/2019, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις, από άνδρες αιτητές του 2020 και του 2021.

Επιπλέον, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρουν ότι για το βοήθημα κηδείας και για τις περιπτώσεις τις οποίες ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε σύνταξη χηρείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου 2021, ενώ για τις περιπτώσεις που  ο/η αποβιώσας/σα λάμβανε θεσμοθετημένη σύνταξη, δεν είχε σύζυγο και το αίτημα για βοήθημα κηδείας προέρχεται από άλλο πρόσωπο που ανέλαβε τα έξοδα της κηδείας, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου 2021.

Επίσης, σχετικά με τις περιπτώσεις που ο αποβιώσας/η αποβιώσασα λάμβανε κοινωνική σύνταξη εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2021, ενώ για άλλες περιπτώσεις (πχ. ο/η αποβιώσας/σα ήταν/δεν ήταν συνταξιούχος και είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα δεν ήταν συνταξιούχος και δεν είχε σύζυγο, ο/η αποβιώσας/σα ήταν νεαρό άτομο, άγαμος/η, και η αίτηση προέρχεται από τον γονέα ή από τα αδέλφια του/της, ο/η αποβιώσας/σα ήταν αγνοούμενος/η) εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Ιουλίου 2021.

Επιπρόσθετα, εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου – Ιουνίου 2021 για το επίδομα ορφάνιας και οι αιτήσεις Αυγούστου του 2021 για το βοήθημα τοκετού.

Σε σχέση με το επίδομα μητρότητας για πρώτη πληρωμή εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις μέχρι 14/7/2021, ενώ για συνεχόμενες πληρωμές εξετάζονται αιτήσεις για τις οποίες έχουν προσκομιστεί τα αναγκαία στοιχεία (πχ. δήλωση τοκετού) που παραλήφθηκαν Ιούνιο – Ιούλιο του 2021.

Εξετάζονται ακόμα οι παραληφθείσες αιτήσεις Αυγούστου 2021 για το επίδομα πατρότητας, οι αιτήσεις θεσμοθετημένης σύνταξης, χηρείας και ανικανότητας οι οποίες πληρώνονται με βάση τις διμερείς συμβάσεις και τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 883/04 και οι αιτήσεις για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς, για αιτητές με ημερομηνία γεννήσεως το 1955–1958 για τη θεσμοθετημένη Σύνταξη.
 
Για τη σύνταξη ανικανότητας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου 2021, ενώ για τη σύνταξη χηρείας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Σεπτεμβρίου 2021 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

Σύμφωνα με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το επίδομα ορφάνιας εξετάζονται οι παραληφθείσες αιτήσεις Μαΐου 2020 για τις οποίες έχουν παραληφθεί απαντήσεις αναφορικά με στοιχεία, πιστοποιητικά και ασφαλιστικούς λογαριασμούς από άλλους φορείς.

Για ποινικές Υποθέσεις τον Αύγουστο 2021 (τελευταία στοιχεία) εκκρεμούσαν 1199 ποινικές υποθέσεις εκ των οποίων οι 747 αφορούν εργοδότες και οι 452 αφορούν αυτοτελώς εργαζόμενους.

Πηγή: ΚΥΠΕ