Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) ανακοίνωσε πρόσκληση σε άτομα από φορείς του κυπριακού οικοσυστήματος για εκδήλωση ενδιαφέροντος προς συμμετοχή σε εκδηλώσεις του «Horizon Europe Travel Grants», που διοργανώνονται στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Έρευνα και Καινοτομία 2021-27, «Ορίζοντας Ευρώπη».

Όπως αναφέρει σε δελτίο Τύπου, το ύψος του συνολικού προϋπολογισμού της νέας πρόσκλησης ανέρχεται στις €100.000 με μέγιστη χρηματοδότηση ανά συμμετοχή τα €1.000. Διευκρινίζει ότι στο πλαίσιο της χρηματοδότησης καλύπτεται το κόστος μετακινήσεων και δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα σε φορείς όπως πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και δημόσιες υπηρεσίες.

Προσθέτει πως η νέα πρόσκληση «Horizon Europe Travel Grants» έχει ως στόχο τη στήριξη της συμμετοχής κυπριακών φορέων σε εκδηλώσεις, οι οποίες παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες για εξεύρεση συνεργατών, με απώτερο σκοπό την από κοινού υποβολή προτάσεων στον «Ορίζοντα Ευρώπη».

Διευκρινίζει περαιτέρω ότι καλύπτεται η συμμετοχή σε εκδηλώσεις δικτύωσης (Brokerage Events) ή άλλου τύπου εκδηλώσεις ή δραστηριότητες δικτύωσης, οι οποίες πραγματοποιούνται στο εξωτερικό με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, προσθέτοντας ότι οι εκδηλώσεις μπορεί να διοργανώνονται από τα δίκτυα των εθνικών σημείων επαφής (ΕΣΕ) των επιμέρους πολυθεματικών προτεραιοτήτων, την ΕΕ, ή/ και άλλες οντότητες, δίκτυα και πρωτοβουλίες.

Διευκρινίζει ακόμα ότι η πρόσκληση στοχεύει ιδιαίτερα ενδιαφερόμενους φορείς που πρόκειται να υποβάλουν προτάσεις ως Συντονιστές ή/και ηγούνται σε Δέσμες Εργασίας (Work Package Leaders) ή/και επιμέρους Δραστηριότητες (Task Leaders) ενδεχόμενων κοινοπραξιών έργων που θα υποβληθούν σε προσκλήσεις του «Horizon Europe».

Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας IRIS του ΙδΕΚ, το αργότερο τρεις εβδομάδες πριν από την ημερομηνία έναρξης της εκάστοτε εκδήλωσης, αναφέρει προσθέτοντας πως για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΙδΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλέφωνο 22205000.

Συμπληρώνει ότι η πρόσκληση συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, στο πλαίσιο του έργου NCP_WIDERA.NET του «Ορίζοντα Ευρώπη» και από εθνικούς πόρους.

Πηγή: ΚΥΠΕ