Το έργο DigiWATER με προϋπολογισμό €245.700. στο οποίο συμμετέχει Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.
Όπως δήλωσε στο Κανάλι 6 ο Διευθυντής του ΣΥΛ Σωκράτης Μεταξάς μέσω αυτού θα μπορεί να γίνεται συνεχής παρακολούθηση της ποιότητας του νερού, κάτι που θα επιτρέπει στο ΣΥΛ να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
Το ΣΥΛ επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες, ειδικότερα στους τομείς του υδρευτικού δικτύου και της λήψης αποφάσεων, στη βάση τόσο ιστορικών δεδομένων όσο και προβλέψεων σχετικά με τη μελλοντική λειτουργία του δικτύου.
Αυτές οι επενδύσεις του ΣΥΛ λαμβάνουν υπόψη τις μακροχρόνιες αβεβαιότητες στον τομέα του νερού, τις αλλαγές στην κατανάλωση, τις αλλαγές στην υποδομή του υδρευτικού δικτύου καθώς και την κλιματική αλλαγή που μαστίζει τον πλανήτη.
Κύριος στόχος του ΣΥΛ, μέσω της συμμετοχής του στο συγκεκριμένο έργο, είναι η βελτίωση της ικανοποίησης των καταναλωτών σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση και την ποιότητα του νερού.
Επιπλέον, παράλληλος στόχος του ΣΥΛ είναι η συμβατότητα του με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Νομοθεσίες και Κανονισμούς αναφορικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού.