Απόφαση σε σχέση με το Μέτρο Ενίσχυσης, με τίτλο «Εθνικό Πλαίσιο Χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων για την αντιστάθμιση ζημιών από θεομηνίες στον Τομέα της Γεωργίας» με ετήσιο Προϋπολογισμό €1.400.000, εξέδωσε η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Στέλλα Μιχαηλίδου, στις 16 Απριλίου του 2024.

Σε ανακοίνωση, η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων αναφέρει ότι το Μέτρο θα τεθεί σε ισχύ μετά από την έκδοση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και θα έχει διάρκεια μέχρι και την 30η Ιουνίου 2030, ενώ Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και την υλοποίηση του Μέτρου είναι το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Η κ. Μιχαηλίδου αναφέρει ότι η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 80% των επιλέξιμων δαπανών, που θα υλοποιηθούν από τους Δικαιούχους και οι οποίες αφορούν υλικές ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού, π.χ. κτήρια, εξοπλισμός, μηχανήματα, αποθέματα και μέσα παραγωγής και απώλεια εισοδήματος λόγω ολοσχερούς ή μερικής καταστροφής της γεωργικής παραγωγής και των μέσων παραγωγής.

Αναφέρει ότι δικαιούχοι των ενισχύσεων, οι οποίες θα παραχωρούνται μέσω του παρόντος Μέτρου, δύνανται να κριθούν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι κάτοχοι/διαχειριστές γεωργικής εκμετάλλευσης, που βρίσκεται στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο (Θεομηνία). Επίσης, Δικαιούχοι ενδέχεται να κριθούν και ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών.

Προσθέτει ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής για τις ζημιές που θα καλύπτονται από το παρόν Μέτρο, οι οποίες θα οφείλονται μόνο σε θεομηνίες, να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ή/και στο Μητρώο Αγροτών και να έχουν εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις καταβολής όλων των απαραίτητων εισφορών τους.

Αναφέρει επίσης ότι η απόφαση με αριθμό 454 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Έφορου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

Σύμφωνα με την Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, η Ενωσιακή Νομική βάση του Μέτρου της πιο πάνω Απόφασης είναι ο «Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2472 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Τέλος, αναφέρει ότι το εν λόγω Μέτρο δημοσιοποιήθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 19ης Απριλίου 2024, και θα τεθεί σε ισχύ μετά την έκδοση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ