Πράσινο φως άναψε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για κρατικές ενισχύσεις προς την κυπριακή Κυβέρνηση, ύψους 70 εκατ. ευρώ, για αποζημιώσεις στον γεωργικό τομέα λόγω δυσμενών κλιματικών φαινομένων μέχρι και το 2030 Ειδικότερα, το κυπριακό πρόγραμμα θα στηρίζει γεωργούς που αντιμετωπίζουν ζημιές στη φυτική και ζωική παραγωγή, τα περιουσιακά τους στοιχεία, αποθηκευμένα προϊόντα ή εξοπλισμό, λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων που προκαλούν φυσικές καταστροφές
Η ενίσχυση των γεωργών θα γίνεται με άμεσες επιχορηγήσεις, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ ετησίως ανά δικαιούχο και το καθεστώς θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2030.
Η Κομισιόν αξιολόγησε το κυπριακό πρόγραμμα ενισχύσεων βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, οι οποίοι επιτρέπουν στα κράτη μέλη να στηρίζουν την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις, και ειδικότερα τις κατευθυντήριες γραμμές του 2022 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές.
Η Επιτροπή έκρινε ότι το πρόγραμμα κατάλληλο βάσει των κριτηρίων της νομοθεσίας, μεταξύ άλλων καθώς περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο μέτρο, και καθώς θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών.