Τη σύσταση Επιτροπής, υπό την εποπτεία της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, για ενδελεχή μελέτη και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συστάσεων της Greco που αφορούν την Κυβέρνηση, ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, που συνήλθε υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, όπως δήλωσε μετά τη συνεδρία του σώματος, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου.

Ο κ. Αντωνίου είπε επίσης πως το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως όπως παρακολουθεί, σε συνεργασία με τον Αρχηγό Αστυνομίας, την υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής Greco που αφορούν αποκλειστικά τα Σώματα Εφαρμογής του Νόμου και προβεί προς τούτο σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καλύτερη δυνατή συμμόρφωση ενημερώνοντας το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης τους. Ανακοίνωσε, εξάλλου, πως το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε σήμερα τη θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας για τα μέλη της Κυβέρνησης.

Στις δηλώσεις του ο κ. Αντωνίου ανέφερε πως το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τη σύσταση Επιτροπής, υπό την εποπτεία της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, για ενδελεχή μελέτη και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συστάσεων της Greco που αφορούν την Κυβέρνηση, δηλαδή τις ανώτατες εκτελεστικές λειτουργίες, ως αυτές προέκυψαν κατά τον πέμπτο γύρο αξιολόγησης, με τίτλο «Πρόληψη της διαφθοράς και προώθηση της ακεραιότητας στις κεντρικές κυβερνήσεις (ανώτατες εκτελεστικές αρμοδιότητες) και στα όργανα επιβολής του Νόμου».

Η Επιτροπή αυτή, σημείωσε, “θα βρίσκεται σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης, ενώ θα ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης τους. Όπου δε κρίνεται σκόπιμο θα μπορεί να εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο τυχόν αναγκαίες δράσεις για την έγκαιρη και καλύτερη δυνατή συμμόρφωση με τις συστάσεις αυτές”.

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύνθεση της Επιτροπής που θα αποτελείται από την/τον Επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Greco, εκπρόσωπο της Προεδρίας, καθ’ υπόδειξη της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας Υπουργού, εκπρόσωπο της Αρχής κατά της Διαφθοράς, καθ’ υπόδειξη της Αρχής κατά της Διαφθοράς μέσω του Επιτρόπου Διαφάνειας και εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών.

Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως όπως παρακολουθεί, σε συνεργασία με τον Αρχηγό Αστυνομίας, την υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής Greco που αφορούν αποκλειστικά τα Σώματα Εφαρμογής του Νόμου και να προβεί προς τούτο σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καλύτερη δυνατή συμμόρφωση ενημερώνοντας το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης τους, ανέφερε ο κ. Αντωνίου.

Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε τη θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας για τα μέλη της Κυβέρνησης, είπε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, αναφέροντας πως θα ενημερωθούν σχετικά το Γενικό Λογιστήριο, οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων/Υφυπουργείων και ο Προϊστάμενος Διοίκησης της Προεδρίας για τις δικές τους ενέργειες, αναφορικά με τα όσα ο Κώδικας διαλαμβάνει για τη διαδικασία αποδοχής δώρων προς τα μέλη της Κυβέρνησης.

Πρόσθεσε ότι “ο Κώδικας Δεοντολογίας ετοιμάστηκε κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας από την Επίτροπο Νομοθεσίας, ενώ κατά τη σύνταξή του έχουν ληφθεί υπόψιν οι εισηγήσεις και απόψεις της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή Greco. Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας αντικαθιστά την προηγούμενη Χάρτα Δεοντολογίας, η δε υιοθέτηση του συνιστά υλοποίηση συγκεκριμένης πολιτικής του Προγράμματος Διακυβέρνησης”, σημείωσε ο κ. Αντωνίου.

Ειδικότερα, όπως είπε, ο Κώδικας Δεοντολογίας, μεταξύ άλλων: Προνοεί κατευθυντήριες γραμμές προς τα μέλη της Κυβέρνησης στη βάση των πιο πάνω αρχών δεοντολογίας, ορίζει τη «σύγκρουση συμφέροντος» για το μέλος της Κυβέρνησης ή σε σχέση με πρόσωπο το οποίο είναι «συνδεδεμένο» με αυτό, ρυθμίζει την αποδοχή δώρων και φιλοξενίας από τα μέλη της Κυβέρνησης, εισάγει, για σκοπούς καλύτερης δυνατής εφαρμογής του, σύστημα επαρκούς παρακολούθησης και συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κώδικα με δυνατότητα λήψης μέτρων σε περίπτωση παράβασης και ανάλογα με τη σοβαρότητα αυτής και προβλέπει τον διορισμό ανεξάρτητου Σύμβουλου Δεοντολογίας για να ασκεί συμβουλευτικά καθήκοντα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα μέλη της Κυβέρνησης.

“Πιστεύουμε ότι ο εν λόγω Κώδικας είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της χρηστής διακυβέρνησης, ενώ τυχόν ανάγκη για αναθεώρηση του, νοουμένου ότι αυτή προκύπτει μέσα από την εμπειρική εφαρμογή του, θα αξιολογείται δεόντως, ώστε να διασφαλίζεται η περαιτέρω εξέλιξη και αποτελεσματικότητα του”, είπε ο κ. Αντωνίου.

Ερωτηθείς σε τι άλλο πέραν των δώρων αναφέρεται στον Κώδικα Δεοντολογίας, ο κ. Αντωνίου είπε ότι “ορίζεται ένα συγκεκριμένο ποσό μέχρι το οποίο μπορεί να ανέρχεται ένα δώρο που δύναται να λαμβάνει ένα μέλος της Κυβέρνησης και ουσιαστικά τίθενται τα όρια και γίνεται συγκεκριμένη αναφορά για το τι είναι δώρο και ο τρόπος με τον οποίον αποκτάται αυτό το δώρο”.

Πηγή: ΚΥΠΕ