Με σκοπό την ενίσχυση των οικογενειών που αποκτούν τρίδυμα και άνω, μέσω μιας σειράς παροχών και ωφελημάτων, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την πρόταση που υπέβαλε η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας κα Αναστασία Ανθούση, με την οποία υιοθετείται ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Παραχώρησης Ωφελημάτων σε Οικογένειες που αποκτούν Τρίδυμα και Άνω.

Αναγνωρίζοντας ότι η απόκτηση τριδύμων και άνω πολλαπλασιάζει τις ανάγκες φροντίδας τριών ή και περισσότερων βρεφών ταυτόχρονα σε πρακτικά και οικονομικά ζητήματα, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας με το νέο ολοκληρωμένο Σχέδιο στοχεύει στην οικονομική ενίσχυση των οικογενειών, ώστε αυτές να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις πρώτες ανάγκες των παιδιών τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την απαιτούμενη ισορροπία στο οικογενειακό περιβάλλον.

Δικαιούχες του Σχεδίου είναι οι γυναίκες που απέκτησαν ή θα αποκτήσουν τρίδυμα και άνω, νοουμένου ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η αιτήτρια έχει νόμιμη και συνεχή διαμονή στις περιοχές που τελούν υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Δημοκρατίας κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο των πέντε ετών από την ημερομηνία γέννησης των τέκνων.
Κατά τον χρόνο καταβολής οποιουδήποτε ωφελήματος, τα τρίδυμα και άνω παιδιά είναι όλα εν ζωή και δεν έχουν συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας τους.
Η αιτήτρια δεν έχει εγκριθεί ως δικαιούχος αντίστοιχων ωφελημάτων βάσει προηγούμενων αποφάσεων.

Νοουμένου ότι η αίτηση θα εγκριθεί, η αιτήτρια λαμβάνει τα πιο κάτω ωφελήματα:

Παραχώρηση εφάπαξ ποσού ύψους €1.500 για κάθε παιδί για κάλυψη των αρχικών αναγκών.

Δυνατότητα υποβολής αίτησης για λήψη ωφελημάτων κατ’ αντιστοιχία με το Σχέδιο «Προίκα του Μωρού», περιλαμβανομένων εξοπλισμού και παιδικών πανών, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικογένειας, αξίας μέχρι €1.500 ανά παιδί.

Παραχώρηση ποσού ύψους €400 μηνιαίως για επιχορήγηση αγοράς υπηρεσιών από εγκεκριμένο κατ’ οίκον φροντιστή ή παιδοκόμο από την ημέρα γεννήσεως μέχρι τη συμπλήρωση του 1ου έτους των παιδιών, κατόπιν υποβολής συμβολαίου εργοδότησης.

Σε περίπτωση που η φοίτηση των παιδιών σε βρεφοπαιδοκομικό σταθμό δεν είναι δυνατή κατά το 2ο έτος της ηλικίας τους, δίνεται η δυνατότητα επέκτασης της παραχώρησης του ποσού των €400/μήνα μέχρι την ηλικία των 24 μηνών των παιδιών.

Χορήγηση ποσού για την φοίτηση των παιδιών σε βρεφοπαιδοκομικό σταθμό/νηπιαγωγείο μέχρι τα 4 έτη. Η πρόνοια ισχύει μόνο για πρόσωπα που δεν καθίσταται δικαιούχοι του Σχεδίου Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4ων ετών ή άλλου αντίστοιχου σχεδίου για την περίοδο που αυτά θα είναι σε εφαρμογή.

Καταβολή πρόσθετου συνολικού εφάπαξ ποσού ύψους €2.000 στις περιπτώσεις που η μητέρα δεν είναι δικαιούχος του Επιδόματος Μητρότητας σύμφωνα με τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο.

Σε περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων (περιλαμβανομένων και των έκτακτων δημοσίων υπαλλήλων) και υπαλλήλων ημικρατικών οργανισμών, παραχώρηση άδειας με πλήρεις απολαβές για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία τοκετού. Εφόσον η δικαιούχος εμπίπτει στην κατηγορία αυτή, δεν δύναται να λάβει τη χορήγηση του ποσού των €400/μήνα για εργοδότηση κατ’ οίκον φροντιστή/παιδοκόμου ή την φοίτηση των παιδιών σε βρεφοπαιδοκομικό σταθμό/νηπιαγωγείο κατά τη διάρκεια της περιόδου άδεις με πλήρεις απολαβές.

Το Σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2023 και οι δικαιούχες μητέρες θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Επαρχίας διαμονής τους, προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης.