Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με τον ρόλο της νεολαίας στην εξωτερική δράση. Συγκεκριμένα το κείμενο τονίζει τη συμβολή των νέων γενεών στην οικοδόμηση ισχυρότερων, πιο νόμιμων, ειρηνικών και δημοκρατικών κοινωνιών, στις οποίες τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου γίνονται σεβαστά και κανένας δεν μένει πίσω. Το Συμβούλιο τονίζει επίσης το γεγονός ότι οι νέοι είναι υπεύθυνοι για την αλλαγή και ουσιαστικοί εταίροι στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής συναίνεσης για την ανάπτυξη, της ατζέντας του 2030 για την αειφόρο ανάπτυξη και της συμφωνίας του Παρισιού για την αλλαγή του κλίματος.

Με σκοπό την αξιοποίηση του δημιουργικού και καινοτόμου δυναμικού και ικανοτήτων της νεολαίας, το Συμβούλιο τονίζει τη σημασία της επένδυσης και της συνεργασίας με και για τη νεολαία. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης της ουσιαστικής ένταξης και της ενεργού συμμετοχής των νέων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και στην οικονομική και πολιτική ζωή. Πρέπει να προωθηθεί η ενεργός δέσμευση, ώστε να ενισχυθούν τα επιχειρηματικά περιβάλλοντα, να προωθηθεί η κοινωνική συμφιλίωση και να καταπολεμηθεί ο βίαιος εξτρεμισμός.

Το Συμβούλιο ζητεί επίσης την προώθηση της πρόσβασης των νέων στην εκπαίδευση, αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες, καθώς και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Σε αυτούς τους τομείς, υπάρχει ανάγκη εξάλειψης όλων των μορφών διακρίσεων και βίας βάσει φύλου. Πρέπει να διασφαλιστεί η απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων για τη νεολαία.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, ο παγκόσμιος πληθυσμός των νέων ηλικίας 15-24 ετών θα αυξηθεί σε περίπου 1,3 δισεκατομμύρια έως το 2030. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι οι νέες γενιές αντιμετωπίζουν πολύ συχνά μια σειρά από προκλήσεις όπως η φτώχεια, ο κοινωνικοοικονομικός και πολιτικός αποκλεισμός.

Η πανδημία COVID-19 και οι συναφείς αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία και την απασχόληση αναμένεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στους νέους, ιδίως σε αυτούς που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και σε νέες γυναίκες και κορίτσια, επηρεάζοντας έτσι τη μακροπρόθεσμη κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση.

Eπιπλέον το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα σχετικά με τους στόχους της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ για το 2020, με μορφή ετήσιας έκθεσης.

Η έκθεση αναλύει τις τάσεις όσον αφορά τις δεσμεύσεις και την υλοποίηση της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ (ΕΑΒ). Η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη συνολική χρηματοδότηση που διαθέτει η ΕΕ για να βοηθήσει τις χώρες εταίρους να επιτύχουν τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης.

Στην έκθεσή του, το Συμβούλιο σημειώνει ότι το 2019, η συλλογική ΕΑΒ της ΕΕ ανήλθε σε 75,2 δισεκατομμύρια ευρώ, από 74,9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2018.

Επομένως, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της διατήρησαν τη θέση τους ως ο μεγαλύτερος παγκόσμιος πάροχος ΕΑΒ, αντιπροσωπεύοντας το 55,2% του συνόλου της ΕΑΒ στις αναπτυσσόμενες χώρες από μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ (DAC).

Η συλλογική ΕΑΒ της ΕΕ αντιπροσώπευε το 0,46% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος της ΕΕ (ΑΕΕ), παραμένοντας σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο των μελών της DAC εκτός ΕΕ, το οποίο ανήλθε στο 0,21% του ΑΕΕ το 2019. Τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ συναντήθηκαν ή υπερέβησαν το 0,7 Όριο% ODA / GNI.

Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την επίτευξη κοινών και μεμονωμένων στόχων για τη συλλογική παροχή 0,7% του ΑΕΕ ως ODA έως το 2030, ιδίως υπό το φως της πολύπλευρης κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία COVID-19.

Η έκθεση σημειώνει τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής, και τονίζει τη σημασία της στόχευσης της ΕΑΒ στην ήπειρο, ενώ ταυτόχρονα σέβεται πλήρως τις προτεραιότητες των μεμονωμένων κρατών μελών στην αναπτυξιακή βοήθεια