Το πρωτόκολλο με τις οδηγίες και τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να ακολουθούνται για τη διεξαγωγή αθλητικών πρωταθλημάτων και για τη λειτουργία επιχειρήσεων κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης, δημοσίευσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με τον κανονισμό 2.3 στο περί Λοιμοκαθάρσεως Διάταγμα (Αρ.28) του 2020,  επιτρέπεται από τις 06.00 π.μ. της 9ης  Ιουνίου 2020, η διεξαγωγή αθλητικών πρωταθλημάτων χωρίς την παρουσία θεατών, άνευ της χρήσης αποδυτηρίων και τηρουμένων των κατευθυντηρίων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες οδηγίες, θα επιτρέπεται από τις 06.00 π.μ. της 13ης  Ιουνίου 2020 η διεξαγωγή ομαδικών αγώνων και πρωταθλημάτων σε εξωτερικούς μόνο χώρους άθλησης, συμπεριλαμβανομένων αθλημάτων που ο κανονικός τρόπος διεξαγωγής τους περιλαμβάνει επαφή αθλούμενου με αθλούμενο αντίπαλης ομάδας. Όσον αφορά εσωτερικούς χώρους άθλησης, αυτό θα επιτραπεί από τις 29 Ιουνίου 2020, υπό την επιφύλαξη της πορείας της πανδημίας COVID-19 και τυχόν τροποποιήσεων στα επόμενα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας.

Επίσης,  επιτρέπεται από τις 06.00 π.μ. της 13ης  Ιουνίου 2020, η λειτουργία κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης, περιλαμβανομένων υπαίθριων και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων, γυμναστηρίων καθώς και σχολών αθλημάτων (π.χ. πολεμικές τέχνες, κλπ.), άνευ της χρήσης αποδυτηρίων, τηρουμένων των κατευθυντηρίων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Η λειτουργία των εν λόγω χώρων άθλησης, περιλαμβανομένων αθλητικών εγκαταστάσεων και σχολών αθλημάτων, επιτρέπεται τηρουμένων των παρούσων κατευθυντηρίων οδηγιών. Σημειώνεται ότι αυτές είναι ενδεικτικές, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις και εφαρμόζονται απαραίτητα παράλληλα με τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και τα μέτρα ατομικής υγιεινής που επιβάλλονται.

Η εξειδίκευση των μέτρων, ανά άθλημα, γίνεται σε συνεργασία με τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τον συνάνθρωπό τους από τη σοβαρή απειλή της λοίμωξης COVID-19.

Το Υπουργείο Υγείας,  σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, θα παρακολουθεί συνεχώς τη δυναμική της επιδημίας και θα προσαρμόζει τα μέτρα στις νέες καταστάσεις εκδίδοντας, όποτε κριθεί αναγκαίο, νέες κατευθυντήριες οδηγίες.

Όσον αφορά τις γενικές απαιτήσεις τόσο για κλειστούς εσωτερικούς χώρους όσο και για ανοικτούς εξωτερικούς χώρους:

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που αθλούμενος/η έχει νοσήσει από τη λοίμωξη COVID-19 και επιθυμεί να αθληθεί εντατικά θα πρέπει να εξετάζεται από καρδιολόγο, καθώς ο ιός δύναται να προκαλέσει καρδιακές βλάβες.

Σε κάθε εγκατάσταση υπάρχει μία είσοδος και έξοδος στην οποία καταγράφονται σε ειδικά έντυπα ή σε ηλεκτρονικό σύστημα οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ιχνηλάτησης τυχόν κρούσματος COVID-19 από την αρμόδια αρχή. Τα στοιχεία φυλάσσονται για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών. Τα στοιχεία των αθλουμένων οι οποίοι είναι ανήλικοι δύναται να δίδονται από τους κηδεμόνες ή τους συνοδούς αυτών.

Ο έχων την ευθύνη διαχείρισης του χώρου άθλησης θα έχει καθιερώσει διαδικασία υποχρεωτικής μέτρησης της θερμοκρασίας σώματος κάθε αθλούμενου και εργαζόμενου κατά την είσοδο στον χώρο άθλησης, με ανέπαφο θερμόμετρο. Όπου είναι δυνατό, θα τηρείται και αρχείο των μετρήσεων.

Για να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των εισερχόμενων και των εξερχόμενων αθλουμένων στην αθλητική εγκατάσταση/σχολή κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει ένα κενό περίπου 20 λεπτών μεταξύ των προπονήσεων/ της άθλησης του κάθε γκρουπ. Προτείνεται  ο προγραμματισμός των προπονήσεων να γίνεται έτσι ώστε σε κάθε μία ώρα προπόνησης/ άθλησης να αναλογούν 75΄-90΄ λεπτά χρήσης της εγκατάστασης/σχολής, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος (π.χ. 20΄) για την έξοδο και είσοδο των αθλουμένων, την απολύμανση των χώρων, όπου απαιτείται και την αποφυγή συνάντησης των εισερχόμενων με τους εξερχόμενους.

Θα γίνεται κάθε προσπάθεια από τους προπονητές και τους διαχειριστές των χώρων άθλησης όπως  οι τυχόν ομάδες συναθλουμένων είναι σταθερές, ώστε μακροπρόθεσμα να περιορίζεται ο αριθμός διαφορετικών ατόμων με τα οποία ένας αθλούμενος θα μοιράζεται τον ίδιο χώρο.

Χειραψίες, χαιρετισμοί, εναγκαλισμοί απαγορεύονται ενώ οι επαφές μεταξύ των αθλουμένων στα πλαίσια του κανονικού τρόπου διεξαγωγής του αθλήματος πρέπει να αποφεύγονται όταν η άθληση/προπόνηση γίνεται σε κλειστούς χώρους άθλησης.

Οι ομαδικές ασκήσεις με μπάλα επιτρέπονται. Θα πρέπει να υπάρχουν αρκετές μπάλες στην προπόνηση ώστε στις ομαδικές ασκήσεις να εναλλάσσονται συχνά (π.χ. κάθε 5 λεπτά), και να απολυμαίνονται όσες χρησιμοποιήθηκαν με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Συχνός καθαρισμός και απολύμανση με βάση τις πιο πάνω οδηγίες να προβλέπεται από τους υπεύθυνους χώρων άθλησης/ αθλητικών εγκαταστάσεων/ σχολών αθλημάτων και όσον αφορά χαλιά, τάπητες, σάκους πυγμαχίας και άλλες επιφάνειες και αντικείμενα κοινής χρήσης από αθλούμενους. Τέτοιες επιφάνειες και αντικείμενα να τυγχάνουν καθαρισμού και απολύμανσης μεταξύ της χρήσης τους από κάθε αθλούμενο.

Για επιφάνειες (τάπητες, χαλιά κλπ), που είναι πιθανόν να καταστραφούν από τη χρήση διαλύματος χλωρίνης, μπορεί να γίνεται καθαρισμός με ουδέτερο απορρυπαντικό. Ωστόσο, σε τέτοια περίπτωση καλό είναι να ακολουθεί απολύμανση με χρήση αιθανόλης σε συγκέντρωση 70%.

Επίσης, θα τυγχάνουν συχνού καθαρισμού και απολύμανσης άλλα σημεία που αγγίζονται συχνά από πολλά άτομα, όπως πόμολα, διακόπτες, βρύσες κτλ.

Να υπάρχει υγρό αντισηπτικό διάλυμα για απολύμανση των χεριών στο χώρο της προπόνησης/άθλησης, σε εμφανές σημείο, καθώς επίσης και στα αποχωρητήρια.

Στα αποχωρητήρια να υπάρχει συνεχόμενος φυσικός η τεχνικός εξαερισμός.

Όλοι οι αθλούμενοι και όλο το προσωπικό υποχρεούνται να επιδεικνύουν υγιεινή των χεριών πριν και μετά από κάθε δραστηριότητα.

Οι προπονητές, βοηθοί προπονητές και λοιπά άτομα που καθοδηγούν ή επιβλέπουν αθλούμενους θα πρέπει κατά τον χρόνο που προπονούν, καθοδηγούν ή επιβλέπουν αθλούμενους να φοράνε μάσκα.

Αποδυτήρια και ντους θα παραμένουν κλειστά.

Οι προπονητές και γενικά το προσωπικό έχουν ευθύνη να επιβλέπουν τους αθλούμενους για την άριστη συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής και τα μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19.

Θα πρέπει από τη διεύθυνση του χώρου άθλησης να διατίθενται γραπτές οδηγίες και εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο της εξάπλωσης του COVID-19 στο προσωπικό έτσι ώστε να γνωρίζει τα συμπτώματα του COVID-19 και να είναι σε θέση να τα αναγνωρίζει έγκαιρα. Σκοπός είναι να μπορεί να ζητήσει κατάλληλη ιατρική βοήθεια και εργαστηριακό έλεγχο και να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο μόλυνσης τόσο του κοινού όσο και των άλλων εργαζομένων.

Απαγορεύεται η χρήση κοινού ρουχισμού ή η κοινή χρήση προσωπικών αντικειμένων.

Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό, συχνός καθαρισμός και απολύμανση των χεριών ιδιαίτερα μετά από επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις και μετά τη χρήση της τουαλέτας.

Προσωπικό που παρουσιάζει συμπτώματα του COVID-19 θα πρέπει να απέχει από την εργασία και να απευθυνθεί άμεσα τηλεφωνικά στον προσωπικό του ιατρό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια της εργασίας, το εργαζόμενο άτομο θα πρέπει να εγκαταλείπει αμέσως την εργασία και να επιστρέψει σε αυτή μόνο όταν παύσουν τα συμπτώματα και αφού υποχρεωτικά εν τω μεταξύ συμβουλευθεί τον προσωπικό του γιατρό.

Να υπάρχει γραπτή οδηγία σε περίοπτο χώρο στην είσοδο κάθε χώρου άθλησης που να ενημερώνει τους αθλούμενους για τα συμπτώματα της νόσου COVID-19 και στην περίπτωση που παρουσιάζουν τέτοια συμπτώματα, να τους αποτρέπει από το να εισέρχονται στον χώρο άθλησης.

Το προσωπικό να τηρεί αυστηρούς κανόνες ατομικής υγιεινής.

Μείωση στο βαθμό που είναι εφικτό των συναλλαγών σε μετρητά και αντί αυτού προώθηση των ανέπαφων συναλλαγών.

Απαγορεύεται η λειτουργία μπαρ και ψυκτών νερού.

Στην περίπτωση μεταφοράς αθλουμένων από την οικία τους στον χώρο άθλησης με οχήματα της επιχείρησης που διαχειρίζεται τον χώρο άθλησης, εντός του οχήματος θα τηρείται η απαραίτητη αποστασιοποίηση και τα καθίσματα και οι εσωτερικοί χώροι του οχήματος θα καθαρίζονται και απολυμαίνονται μετά από κάθε μεταφορά. Επίσης, κατά τις μεταφορές θα διατηρούνται τα παράθυρα ανοικτά τουλάχιστον κατά το ήμισυ ακόμη και αν λειτουργεί το σύστημα κλιματισμού.

Να ακολουθούνται οι ειδικότερες οδηγίες από την αντίστοιχη ομοσπονδία για συγκεκριμένα αθλήματα, εκεί όπου υπάρχουν.

Ειδικές απαιτήσεις για εσωτερικούς χώρους άθλησης:

Όσον αφορά κλειστούς χώρους, θα ισχύουν τα ίδια μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 όπως ισχύουν για τα γυμναστήρια και αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με ημερομηνία 6 Ιουνίου 2020 και τίτλο «Μέτρα προφύλαξης κατά της εξάπλωσης του COVID-19 για τους υπεύθυνους Γυμναστηρίων». Μέσα στα πλαίσια αυτά, τονίζεται ότι πρέπει να αναλογούν τουλάχιστον 10 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο ανά χώρο.

Όπου στο έγγραφο αυτό αναφέρεται η λέξη γυμναστήριο, θα λογίζεται ότι γίνεται αναφορά σε κλειστό χώρο άθλησης, είτε αυτός είναι κλειστή αθλητική εγκατάσταση είτε σχολή αθλημάτων.

Οι προπονητές μεριμνούν ώστε να τηρείται όσο γίνεται η ελάχιστη απόσταση των δύο μέτρων μεταξύ των αθλουμένων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της προπόνησης. Η ελάχιστη απόσταση ισχύει και για την απόσταση μεταξύ των προπονητών και των αθλουμένων.

Μέχρι τις 28 Ιουνίου 2020, σε κλειστούς χώρους άθλησης απαγορεύεται η επαφή ενός αθλούμενου με άλλον στα πλαίσια του κανονικού τρόπου διεξαγωγής του αθλήματος (π.χ. κτυπήματα μεταξύ δύο αντίπαλων αθλουμένων σε προπόνηση πολεμικής τέχνης, επαφή ώμο με ώμο σε διεκδίκηση της μπάλας μεταξύ αθλούμενων αντίπαλων ομάδων σε αγώνα ποδοσφαίρου σάλας). Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων και πρωταθλημάτων στα πλαίσια λειτουργίας επιχειρήσεων αθλητισμού σε εσωτερικούς χώρους.

Η πιο πάνω απαγόρευση θα αρθεί από τις 29 Ιουνίου 2020 υπό την επιφύλαξη της πορείας της πανδημίας COVID-19 και τυχόν τροποποιήσεων στα επόμενα Διατάγματα του Υπουργού Υγείας.

Ωστόσο, στην περίπτωση αθλημάτων πολεμικών τεχνών, επιτρέπεται ένας αθλούμενος να κρατά σταθερό έναν στόχο τον οποίο κτυπά άλλος αθλούμενος στα πλαίσια της προπόνησης. Οπωσδήποτε όμως σε αυτή την περίπτωση ο αθλητής που κρατά τον στόχο να φοράει μάσκα και να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τους προπονητές και υπεύθυνους των εγκαταστάσεων/σχολών ώστε τα ζευγάρια αθλουμένων να είναι σταθερά και εν πάση περιπτώσει να περιορίζεται ο αριθμός διαφορετικών αθλουμένων με τους οποίους ένας αθλούμενος θα συναθλείται.

Ειδικές απαιτήσεις για εξωτερικούς χώρους άθλησης:

Η μέγιστη χωρητικότητα ατόμων σε εξωτερικούς χώρους άθλησης καθορίζεται ως εξής:

Γήπεδα ποδοσφαίρου: μέχρι 60 άτομα φυσική παρουσία ανά εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου.

Γήπεδα φούτσαλ 20mΧ40m: μέχρι 20 άτομα φυσική παρουσία ανά εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου.

Γήπεδα εξωτερικού χώρου Καλαθόσφαιρας/ Πετόσφαιρας: μέχρι 20 άτομα φυσική παρουσία συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου.

Γήπεδα Στίβου: μέχρι 80 άτομα φυσική παρουσία ανά εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου.