Συμπεράσματα για τη νόσο COVID-19 και τους κλιματικούς στόχους υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης μέρας συνεδρίασης.

Νωρίτερα, την Πέμπτη είχαν υιοθετηθεί και τα συμπεράσματα για το Brexit. Το πρωί της Παρασκευής θα συζητηθούν οι σχέσεις με την Αφρική και τα υπόλοιπα θέματα εξωτερικής πολιτικής, περιλαμβανομένης της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, στο κείμενο που υιοθετήθηκε για τον OCVID19 και την αντιμετώπιση της πανδημίας αναφέρει ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αξιολόγησε την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση, η οποία είναι άνευ προηγουμένου και προκαλεί πολύ σοβαρές ανησυχίες».                                                                                                                                     

Χαιρετίζει «την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στον συνολικό συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ κατά της COVID19, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης για μια συντονισμένη προσέγγιση στον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας».

Καλεί το Συμβούλιο, την Κομισιόν και τα κράτη μέλη «να συνεχίσουν τη συνολική προσπάθεια συντονισμού βάσει της βέλτιστης διαθέσιμης επιστημονικής γνώσης, ιδίως όσον αφορά τους κανονισμούς καραντίνας, τον εντοπισμό διασυνοριακών επαφών, τις στρατηγικές δοκιμών, την από κοινού αξιολόγηση των μεθόδων δοκιμών, την αμοιβαία αναγνώριση αποτελεσμάτων τεστ και τον προσωρινό περιορισμό των μη απαραίτητων ταξιδιών στην ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέρχεται τακτικά σε αυτό το θέμα».

«Χαιρετίζοντας το έργο σε επίπεδο ΕΕ για την ανάπτυξη και τη διανομή εμβολίων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την ανάγκη για μια ισχυρή διαδικασία έγκρισης και παρακολούθησης, την ανάπτυξη της ικανότητας εμβολιασμού στην ΕΕ και τη δίκαιη και προσιτή πρόσβαση στα εμβόλια. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενθαρρύνει επίσης την περαιτέρω συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο», συνεχίζει το κείμενο των συμπερασμάτων.

Σε ό,τι αφορά το κλίμα, τα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν αναφέρουν ότι «για την επίτευξη του στόχου μιας ΕΕ με ουδέτερο κλίμα έως το 2050 σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων, η ΕΕ πρέπει να αυξήσει τη φιλοδοξία της για την επόμενη δεκαετία και να ενημερώσει το πλαίσιο της πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια».                                                                 

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε «την ανακοίνωση της Κομισιόν με τίτλο “Ενίσχυση της φιλοδοξίας της Ευρώπης για το κλίμα το 2030”, συμπεριλαμβανομένου του προτεινόμενου στόχου μείωσης των εκπομπών τουλάχιστον 55% έως το 2030, και των ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη αυτής της φιλοδοξίας».                                                                                     

«Υπενθυμίζοντας τα προηγούμενα συμπεράσματά του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ότι ο επικαιροποιημένος στόχος πρέπει να επιτευχθεί συλλογικά από την ΕΕ με τον πιο οικονομικά δυνατό τρόπο. Όλα τα κράτη μέλη θα συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές περιστάσεις και τις πτυχές της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης», σημειώνεται.               

«Όλη η σχετική νομοθεσία και οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να συμβάλουν στον νέο στόχο του 2030 και στην επίτευξη του στόχου για την ουδετερότητα του κλίματος, σεβόμενοι παράλληλα τους ίσους όρους ανταγωνισμού και την πρόληψη της διαρροής άνθρακα», προστίθεται. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί το Συμβούλιο «να προχωρήσει στις εργασίες αυτής της ημερήσιας διάταξης». Καλεί την Κομισιόν να «διεξαγάγει σε βάθος διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη για να αξιολογήσει τις συγκεκριμένες καταστάσεις και να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο σε επίπεδο κρατών μελών». Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «θα επανέλθει στο ζήτημα κατά τη σύνοδό του του Δεκεμβρίου με σκοπό να συμφωνήσει για έναν νέο στόχο μείωσης των εκπομπών για το 2030 και την υποβολή της ενημερωμένης εθνικής καθορισμένης συνεισφοράς της ΕΕ (NDC) στην UNFCCC πριν από το τέλος του έτους». Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί «όλα τα άλλα μέρη να υποβάλουν επίσης ενημερωμένα NDC. Υπογραμμίζει τη σημασία μιας ισχυρής συντονισμένης δράσης μέσω της ενεργού ευρωπαϊκής διπλωματίας για το κλίμα, με σκοπό να ενώσει τις δυνάμεις της στην παγκόσμια σκηνή για να προωθήσει περαιτέρω την αιτία της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής».