Ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών δεν φαίνεται να διαχειρίζεται τις τ/κ περιουσίες που είναι παραχωρημένες ως επαγγελματικά υποστατικά και καταστήματα, με τον πλέον οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνονται οι στόχοι που προνοούνται στη σχετική νομοθεσία, αναφέρει σε έκθεση της Ελεγκτική υπηρεσία.

Στην έκθεση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα επισημαίνεται πως μόνο το 65% των επαγγελματικών υποστατικών είναι παραχωρημένο σε πρόσφυγες, ενώ το υπόλοιπο 35% είναι παραχωρημένο σε μη πρόσφυγες και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Καθώς και ότι τα διαθέσιμα υποστατικά δεν δημοσιεύονται σε όλες τις περιπτώσεις.

Προστίθεται πως μηχανογραφικό σύστημα της ΥΔΤΠ παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες και δεν θεωρείται επαρκές για υποστήριξη της διαχείρισης των τ/κ περιουσιών, όπως επίσης και για τη παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης για σκοπούς ελέγχου.

Η Ελεγκτικη υπηρεσία ναφερει επίσης πως υποστατικά παραχωρούνται με ενοίκιο πολύ χαμηλότερο του αγοραίου, στη βάση μη αναθεωρημένων και μη τεκμηριωμένων εκτιμήσεων και πως υπάρχουν περιπτώσεις που το ενοίκιο δεν έχει αναθεωρηθεί για περίοδο πέραν των 25 ετών.  Προσθέτει ακόμη πως δεν γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη είσπραξη των ενοικίων, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται διαχρονικά καθυστερημένα έσοδα πέραν των €8 εκ.

Δεν εφαρμόζονται διαδικασίες για συστηματική παρακολούθηση των μισθώσεων, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται παραβιάσεις στους όρους των συμβολαίων αναφορικά με αλλαγή χρήσης, διενέργεια παράνομων προσθηκομετατροπών και επεκτάσεων, όπως επίσης και υπεκμίσθωση των υποστατικών.

Καθώς και ότι η δημοσίευση Αρχείου Χρηστών τ/κ περιουσιών, όπως αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο την 21.5.2018, δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.