Σημαντικό βήμα σε σχέση με την επαναξιολόγηση της κατάσταση της Συρία και τον χειρισμό των μεταναστών που φτάνουν από τη χώρα, αποτέλεσε η συζήτηση στην Υπουργική Σύνοδο για την εξωτερική διάσταση του μεταναστευτικού που πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία, στις 16-17 Μαΐου, όπως αναφέρεται στην κοινή δήλωση των κρατών που συμμετείχαν.

Σε κοινή δήλωση που εξέδωσαν μετά τη Σύνοδο, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, δηλαδή η Αυστρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Κυπριακή Δημοκρατία, η Δανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα και η Πολωνία, επαναβεβαιώνουν την αμοιβαία δέσμευσή τους για την ενίσχυση των κοινών προσπαθειών για αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από την παράτυπη μετανάστευση.

Τα κράτη μέλη, αναφέρουν ότι συμφώνησαν σε μια σειρά από σημεία «ως μέρος μιας ρεαλιστικής και βιώσιμης προσέγγισης για την εξωτερική διάσταση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην Συρία και τη συνολική δυναμική».

Η κοινή δήλωση σημειώνει ότι η συζήτηση στη Σύνοδο, «συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στη συνεχιζόμενη αξιολόγηση της κατάστασης στην Συρία και ενδέχεται να οδηγήσει σε μια ευρύτερη συζήτηση για τον χειρισμό των υποθέσεων και την πρακτική λήψης αποφάσεων σχετικά με την παροχή διεθνούς προστασίας σε άτομα που φτάνουν από την Συρία».

Όπως αναφέρεται, πρέπει να ληφθεί υπόψη η συνεχιζόμενη κατάσταση στην χώρα, ενώ αναφέρεται ότι οι χώρες αναγνωρίζουν την ανάγκη στήριξη όσων έχουν ανάγκη σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο.