Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος συμμερίζεται σε μεγάλο βαθμό τις ανησυχίες των αγροτικών οργανώσεων και στοχεύει, μέσα από διαβούλευση και διαφάνεια, στην εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει επισιτιστική επάρκεια καθώς και βιώσιμη παραγωγή στον πρωτογενή τομέα, όπως επίσης και ασφαλή προϊόντα τα οποία θα καταλήγουν στο πιάτο μας και δεν θα επιβαρύνουν την υγεία μας.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου, με αφορμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναφέρεται ότι στόχος είναι η βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας που να προνοεί μείωση της χρήσης των φυτοφαρμάκων και η εξεύρεση εναλλακτικών επιλογών και λύσεων για να προστατεύσουμε την υγεία μας καθώς και των παιδιών μας.

Το Υπουργείο διευκρινίζει ότι τον Ιούνιο του 2022, είχε δημοσιευθεί το προσχέδιο του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ορθολογική χρήση των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και είχε ξεκινήσει η διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών, των Κυβερνήσεων και των Κοινοβουλίων με τρόπο ώστε να μειωθεί ή να γίνει πιο ορθολογική η χρήση των φυτοφαρμάκων.

Η πρόταση, αναφέρεται, αποσκοπεί στην αντικατάσταση της ισχύουσας οδηγίας 2009/128/ΕΚ, με κανονισμό, προκειμένου να εναρμονιστούν οι εθνικές νομοθεσίες και στρατηγικές για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να ευθυγραμμιστούν καλύτερα με τους στόχους της ΕΕ, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, της στρατηγικής για τα χημικά προϊόντα και του σχεδίου δράσης για τη μηδενική ρύπανση.

Το Υπουργείο, προστίθεται, μαζί με εκπροσώπους του Τμήματος Γεωργίας, συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας που συζητείται αυτός ο Κανονισμός εδώ και μήνες και επίσης συζητείται κατά καιρούς και στα Συμβούλια Υπουργών όπου συμμετέχει ο Υπουργός Γεωργίας, με στόχο την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ