Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών θα βρεθεί αύριο, ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, όπου θα συζητηθεί το κυβερνητικό νομοσχέδιο για το επαγγελματικό σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το νομοσχέδιο καλύπτει όλους τους υπηρετούντες, οι οποίοι προσλήφθηκαν ή διορίστηκαν μετά την 1/10/2011 καθώς και όσους μόνιμους υπαλλήλους θα διοριστούν για πρώτη φορά σε θέση κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου.

Επιπλέον, θα συζητηθεί το κυβερνητικό νομοσχέδιο για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα κρατικών υπαλλήλων και υπαλλήλων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το νομοσχέδιο αφορά την κατάργηση του μέτρου που αφορά στη φορολόγηση του εφάπαξ ποσού με αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2021 για τα μέλη του υφιστάμενου κυβερνητικού σχεδίου συντάξεων και για τα μέλη των σχεδίων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που είναι όμοια με αυτό, καθώς και επανένταξη στο υφιστάμενο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων των υπηρετούντων νεοεισερχόμενων δικαστών, με αναδρομική ισχύ από 1η Οκτωβρίου 2011.

Ειδικότερα για το επαγγελματικό σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων θα δημιουργηθεί ένα νέο ειδικό ταμείο καταβολής συνταξιοδοτικών ωφελημάτων το οποίο θα χρηματοδοτείται εκατέρωθεν από τον εργοδότη και από τον εργαζόμενο με ποσό ίσο του 5% των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του μέλους.

Το ποσοστό χρηματοδότησης δύναται να αναπροσαρμόζεται μελλοντικά κατόπιν ανάλογων αναλογιστικών μελετών.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, που ενέκρινε το νομοσχέδιο, ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, είπε ότι το σχέδιο καλύπτει όλους τους υπηρετούντες οι οποίοι είναι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου στην κρατική υπηρεσία αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους ειδικούς αστυνομικούς που έχουν μονιμοποιηθεί ως ειδικοί αστυνομικοί με βάση τη νομοθεσία, τους συμβασιούχους υπαξιωματικούς και τους απόφοιτους του δασικού κολεγίου.

Σημείωσε πως ο σχεδιασμός του νέου επαγγελματικού σχεδίου συνταξιοδοτικών ωφελημάτων εδράζεται στη φιλοσοφία της λειτουργίας των ταμείων προνοίας.

Είναι ένα σχέδιο το οποίο δεν είναι όπως το προηγούμενο το οποίο ίσχυε πριν το 2011, στο οποίο οι απολαβές εξαρτιόνταν από τον τελικό μισθό αλλά είναι ένα σχέδιο το οποίο εξαρτάται από τις συνεισφορές, πρόσθεσε.

Ανέφερε πως με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται και η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών αλλά και τα δικαιώματα του εργαζόμενου.

Συγκεκριμένα, μέλη του Σχεδίου είναι όλοι οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου μόνιμοι υπάλληλοι που διορίστηκαν για πρώτη φορά σε θέση κατά ή μετά την 1η Οκτωβρίου 2011 και δεν είχαν υπηρετήσει σε οποιαδήποτε θέση πριν την ημερομηνία αυτή.

Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι που θα διοριστούν για πρώτη φορά σε θέση κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου και δεν είχαν υπηρετήσει σε οποιαδήποτε θέση πριν την ημερομηνία αυτή.

Όλοι οι υπηρετούντες, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, οι ειδικοί αστυνομικοί που έχουν μονιμοποιηθεί ως ειδικοί αστυνομικοί βάσει της οικείας νομοθεσίας, οι συμβασιούχοι υπαξιωματικοί και οι απόφοιτοι του Δασικού Κολλεγίου που απασχολούνται με σύμβαση απασχόλησης ορισμένου χρόνου. Η ημερομηνία ένταξης των προαναφερόμενων υπαλλήλων είναι η 1.1.2021.

Όλοι οι εργοδοτούμενοι οι οποίοι, κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, θα καταστούν εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Οι εν λόγω εργοδοτούμενοι θα εντάσσονται στο Σχέδιο κατά την ημερομηνία μετατροπής της σύμβασης απασχόλησής τους σε αορίστου χρόνου.

Επίσης, όλα τα πρόσωπα τα οποία, κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου, θα μονιμοποιηθούν ως ειδικοί αστυνομικοί, βάσει της οικείας νομοθεσίας. Τα πρόσωπα αυτά θα εντάσσονται στο Σχέδιο κατά την ημερομηνία μονιμοποίησής τους ως ειδικοί αστυνομικοί.