Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοίνωσε ότι, με βάση τις πρόνοιες της κείμενης εκλογικής νομοθεσίας, οι υποψήφιοι μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως στο εκλογικό κέντρο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ψηφοφορίας ή/και της διαδικασίας διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων ή να ορίσουν αντιπρόσωπο, συμπληρώνοντας κατάλληλα τα έντυπα ΕΤΑΕΚ 16 και ΕΤΑΕΚ 17, αντίστοιχα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι καλούνται οι συνδυασμοί / μεμονωμένοι υποψήφιοι που επιθυμούν όπως ορίσουν αντιπρόσωπο και διαβιβάσουν έγκαιρα στον Έφορο Εκλογής της οικείας Εκλογικής Περιφέρειας δείγμα της υπογραφής του ατόμου ή των ατόμων που θα υπογράφουν τα έντυπα αυτά, τα οποία πρέπει να προμηθευτούν εκ των προτέρων από το Γραφείο του Εφόρου Εκλογής. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η εκπροσώπησή τους στο εκλογικό κέντρο.

Διευκρινίζεται ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού εκλογικών αναμετρήσεων και υποψηφίων, συνδυασμοί, οι οποίοι συμμετέχουν σε διάφορες εκλογικές διαδικασίες σε κάποιο εκλογικό κέντρο, θα επιτρέπεται όπως έχουν μόνο ένα αντιπρόσωπο στο κέντρο ανά πάσα στιγμή.

Ο αντιπρόσωπος του συνδυασμού δύναται να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, καθώς και μεταξύ των διαδικασιών της διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων για κάθε είδος εκλογής, από άλλο πρόσωπο, το οποίο προσκομίζει κατάλληλα συμπληρωμένη εξουσιοδότηση, δεν μπορεί όμως να αντικατασταθεί όταν η διαδικασία για μια εκλογή θα βρίσκεται υπό εξέλιξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ