1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι του Σχεδίου;

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι οι οικογένειες που έχουν εγκριθεί για Επίδομα Τέκνου για το 2022 με βάση τους περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους, με τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας μέχρι 4 ετών κατά την 31η Αυγούστου 2022, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος που να μην υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

Σύνθεση Οικογένειας Εισοδηματικό Όριο
Ζεύγος με ένα παιδί €30.000
Ζεύγος με δύο παιδιά €39.000
Μονογονεϊκές οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά €49.000
Ζεύγος / μονογονεϊκές με τρία παιδιά €54.000
Ζεύγος / μονογονεϊκές με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά €59.000 συν €5.000 για κάθε επιπρόσθετο παιδί πέραν των 4ων ετών
 1. Πώς υπολογίζεται το οικογενειακό εισόδημα;

Το οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου. Εν προκειμένω, το ακαθάριστο εισόδημα του 2021 είναι το εισόδημα που αποκτάται από όλα τα μέλη της οικογένειας, μεταξύ άλλων, από εργασία, απασχόληση, συντάξεις, ενοίκια, έσοδα από τόκους και μερίσματα, διατροφή, επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, οποιοδήποτε δημόσιο βοήθημα που παραχωρείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες, επιδόματα και πηγές εισοδήματος στη Δημοκρατία ή και στο εξωτερικό. Εξαιρούνται από τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος τα εισοδήματα των τέκνων μαθητών/φοιτητών πλήρους φοίτησης από εργασία ή απασχόληση, το επίδομα τέκνου, η φοιτητική χορηγία, οι παροχές της φοιτητικής μέριμνας και οι υποτροφίες καθώς και τα αναπηρικά επιδόματα.

 1. Πόσο είναι το ύψος της επιχορήγησης;

Το μηνιαίο ύψος του επιδόματος ανέρχεται σε 80% του ύψους των μηνιαίων διδάκτρων, με μέγιστο ποσό που κυμαίνεται από €100 μηνιαίως για κάθε παιδί μέχρι και €350 μηνιαίως για κάθε παιδί, στη βάση κριτηρίων εισοδήματος της οικογένειας και του αριθμού των τέκνων, όπως καθορίζεται στον ακόλουθο Πίνακα:

Για παιδιά ηλικίας 0-2 ετών ή που φοιτούν σε βρεφικά τμήματα
Εισόδημα Μέχρι 19.500 19.500 – 30.000 30.000-39.000 39.000– 49.000+
Μονότεκνοι €225 / μήνα €200 / μήνα
Δίτεκνοι €250 / μήνα €225 / μήνα €200 / μήνα
Τρίτεκνοι €275 / μήνα €250 / μήνα €225 / μήνα €200 / μήνα
Πολύτεκνοι και ΕΜΟ €300 / μήνα €275 / μήνα €250 / μήνα €225 / μήνα
Για παιδιά ηλικίας 2-4 ετών ή που φοιτούν σε νηπιακά τμήματα
Εισόδημα Μέχρι 19.500 19.500 – 30.000 30.000-39.000 39.000 – 49.000+
Μονότεκνοι €125 / μήνα €100 / μήνα
Δίτεκνοι €150 / μήνα €125 / μήνα €100 / μήνα
Τρίτεκνοι €175 / μήνα €150 / μήνα €125 / μήνα €100 / μήνα
Πολύτεκνοι και ΕΜΟ €200 / μήνα €175 / μήνα €150 / μήνα €125 / μήνα

* Στα ανωτέρω ποσά προστίθενται (σε όλες τις κατηγορίες) επιπλέον €50 / μήνα για παιδιά που φοιτούν και απόγευμα (μετά τις 3:30 μ.μ.).

 1. Για τον υπολογισμό του ύψους της επιδότησης, λαμβάνονται υπόψιν τα ενήλικα παιδιά ή τα ανήλικα παιδιά πέραν της ηλικίας των 4ων ετών των οικογενειών;

Ναι. Για παράδειγμα, μια οικογένεια με 4 παιδιά με ηλικίες 2, 13, 16 και 19 ετών θα καταστεί δικαιούχα για επιδότηση διδάκτρων για το παιδί της με ηλικία 2 ετών, εάν το εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €59.000 και το μέγιστο ποσό της επιδότησης θα υπολογίζεται με βάση την κλίμακα των πολύτεκνων.

 1. Πώς υπολογίζεται το 80% του μηνιαίου ύψους των διδάκτρων για την παροχή του επιδόματος;

Το μέγιστο ύψος του επιδόματος έχει καθοριστεί στο 80% της τελικής μηνιαίας χρέωσης, δηλαδή το ποσό που προκύπτει μετά από τις οποιεσδήποτε χρεώσεις ή και εκπτώσεις ή και αφαιρέσεις από πλευράς του Πάροχου (χωρίς, ωστόσο, να περιλαμβάνονται προαιρετικές δραστηριότητες που χρεώνονται ξεχωριστά από τους παρόχους).

Σημειώνεται ότι το μέγιστο μηνιαίο ύψος επιδότησης για κάθε γονέα περιορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν δημοσιευτεί με το Σχέδιο και καθορίζεται με βάση τα δεδομένα εκάστου γονέα και ο Πάροχος ενημερώνεται σχετικά για να παρέχει τις ανάλογες απαλλαγές διδάκτρων στους γονείς.

 1. Πώς και πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση; Τι πρέπει να κάνω ως γονέας;

Οι δικαιούχοι γονείς θα μπορούν να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από τα τέλη Αυγούστου 2022 και χωρίς καταληκτική ημερομηνία. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν εγγράψει το δικαιούχο παιδί σε βρεφονηπιακό σταθμό ή νηπιαγωγείο που συμμετέχει ως πάροχος στο Σχέδιο. Τονίζεται, ωστόσο, ότι η παροχή του επιδόματος δεν μπορεί να αφορά αναδρομική περίοδο πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

 1. Πώς και πότε θα καταβάλλεται το επίδομα;

Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, οι γονείς αλλά και ο συμβεβλημένος πάροχος θα ενημερώνονται αμέσως για την έγκριση, καθώς και για το ποσό που θα καταβάλλεται.

Με το τέλος κάθε μήνα και αφού ο πάροχος επιβεβαιώσει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ότι έχει φοιτήσει το παιδί, θα καταβάλλεται το ανάλογο ποσό απευθείας στο νηπιαγωγείο / βρεφονηπιακό σταθμό και θα ενημερώνεται ο γονέας.

 1. Tι θα πρέπει να πληρώνουν oι γονείς;

Οι γονείς θα πρέπει να καταβάλλουν στον πάροχο τη διαφορά μεταξύ της επιδότησης που έχει εγκριθεί και της τελικής μηνιαίας χρέωσης.

 1. Τα νηπιαγωγεία / βρεφοκομικοί σταθμοί που συμμετέχουν στο σχέδιο θα μπορούν να αυξήσουν τις χρεώσεις τους;

Με βάση τους όρους προκήρυξης του Σχεδίου, οι συμμετέχοντες πάροχοι δεν μπορούν να αυξήσουν τις χρεώσεις για πλήρη φοίτηση πέραν των €10 ανά μήνα σε σχέση με τα ποσά που χρέωναν για τις ίδιες υπηρεσίες κατά το προηγούμενο σχολικό έτος.

Επιπρόσθετα, οι πάροχοι υποχρεούνται να τηρούν ενιαία τιμολογιακή πολιτική για όλους τους γονείς, δεν μπορούν δηλαδή να χρεώνουν άλλη τιμή για τους δικαιούχους του Σχεδίου και άλλη τιμή για τους υπόλοιπους γονείς.

 1. Ποιος από τους γονείς υποβάλλει την αίτηση;

Η ηλεκτρονική αίτηση θα μπορεί να υποβάλλεται μόνο από τον γονέα που έχει εγκριθεί ως δικαιούχος του Επιδόματος Τέκνου για το συγκεκριμένο παιδί, για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Για παράδειγμα, στις περιπτώσεις εν διαστάσει ή διαζευγμένων γονέων, η αίτηση θα μπορεί να υποβάλλεται μόνο από τον γονέα που έχει τη φύλαξη του παιδιού (δηλαδή, που μένει μαζί του).

 1. Πότε και πώς θα μπορούν οι πάροχοι να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο;

Τα νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο ως πάροχοι θα πρέπει να υποβάλουν τις ηλεκτρονικές τους αιτήσεις και να αποστείλουν στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας τη Σύμβαση που θα υπογράψουν, μέχρι τις 25 Αυγούστου 2022.

 1. Πόσο καιρό παίρνει να εξεταστεί μια αίτηση για την παραχώρηση της επιδότησης;

Η διαδικασία έχει μηχανογραφηθεί και θα είναι μόνο ηλεκτρονική, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα άμεσης εξέτασης (αμέσως και εντός των επόμενων λίγων ημερών) των αιτήσεων από δικαιούχους του Επιδόματος Τέκνου. Μετά την εξέταση της αίτησης, τόσο οι γονείς όσο και οι πάροχοι θα ενημερώνονται για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησής τους.

 1. Έχω αποκτήσει πολύ πρόσφατα / θα αποκτήσω νέο παιδί. Από πότε μπορώ να επωφεληθώ του Σχεδίου / εγγράψω το παιδί μου σε βρεφονηπιακό σταθμό;

Η βασική προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί αίτηση για Επίδομα Τέκνου για το νέο παιδί. Δηλαδή, οικογένειες που δεν ήταν μέχρι αυτή τη στιγμή δικαιούχοι του Επιδόματος Τέκνου χρειάζεται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για παροχή Επιδόματος Τέκνου μέσω της διαδικτυακής πύλης www.gov.cy και οι οικογένειες που είναι δικαιούχες του Επιδόματος Τέκνου, αλλά έχουν αποκτήσει ή θα αποκτήσουν ένα νέο παιδί, χρειάζεται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μέσω των ΚΕΠ / ΚΕΠΟ ή και ταχυδρομικώς το σχετικό έντυπο αλλαγής στοιχείων για να δηλώσουν τα στοιχεία του νέου τέκνου. Το σχετικό έντυπο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας http://www.wbas.dmsw.gov.cy/.

 1. Τι παραστατικά / έγγραφα απαιτούνται για την υποβολή αίτησης από τους γονείς;

Η ηλεκτρονική αίτηση που θα υποβάλλεται δεν απαιτεί κανένα έγγραφο. Προϋποθέτει όμως να έχει υποβληθεί αίτηση για Επίδομα Τέκνου αναφορικά με το συγκεκριμένο παιδί, καθώς και να έχει εγγραφεί το παιδί σε βρεφονηπιακό σταθμό ή νηπιαγωγείο που συμμετέχει στο Σχέδιο. Προϋποθέτει επίσης εγγραφή μέσω της πύλης www.gov.cy στο CY Login για όσους δεν έχουν πραγματοποιήσει τέτοια εγγραφή.

 1. Η επιδότηση αφορά μόνο Κύπριους;

Δικαιούχοι είναι όλοι όσοι καθίστανται δικαιούχοι του Επιδόματος Τέκνου με βάση τους περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους και οι οποίοι πληρούν τα επιπρόσθετα εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή, δικαιούχοι μπορούν να είναι και πρόσωπα που δεν έχουν κυπριακή ιθαγένεια, για παράδειγμα Ευρωπαίοι πολίτες που εργάζονται στην Κύπρο.

 1. Τι γίνεται για τα παιδιά που θα συμπληρώσουν την ηλικία των 4ων ετών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους;

Η έγκριση για την επιδότηση για ένα παιδί βασίζεται στην ηλικία του παιδιού κατά την 31η Αυγούστου 2022 και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια κατά την ημερομηνία αυτή, τότε η μηνιαία επιδότηση εγκρίνεται για όλο το σχολικό έτος (π.χ. Σεπτέμβριο 2022 μέχρι Αύγουστο 2023), ανεξαρτήτως αν στο διάστημα αυτό το παιδί συμπληρώσει την ηλικία των 4ων ετών.

 1. Σε ποιες περιπτώσεις τερματίζεται η παροχή του επιδόματος πριν την λήξη του σχολικού έτους;

Ο Φορέας Διαχείρισης μπορεί να αποφασίσει τον τερματισμό της επιδότησης για οποιονδήποτε γονέα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)  Εάν για οποιοδήποτε λόγο διαπιστωθεί ότι η οικογένεια δεν είναι δικαιούχοι του Επιδόματος Τέκνου για το έτος, εντός του οποίου αρχίζει το σχετικό σχολικό έτος.

(β)  Εάν διαπιστωθεί ότι οι επωφελούμενοι έχουν υποβάλει παραπλανητικές ή και ψευδείς πληροφορίες ή παραστατικά με σκοπό να τους καταβληθεί η επιδότηση που προβλέπεται στο Σχέδιο.

(γ)  Εάν υπάρξουν λόγοι ανωτέρας βίας ή εάν το Σχέδιο ανασταλεί ως αποτέλεσμα εξαιρετικών περιστάσεων.

(δ)  Εάν το επωφελούμενο παιδί διακόψει τη φοίτησή του σε εγκεκριμένο πάροχο.

(ε)  Εάν ο πάροχος ή η οικογένεια παραβαίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Σχεδίου ή και τους επιπρόσθετους όρους που τίθενται από την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας ή και εξουσιοδοτημένους λειτουργούς.

 1. Τι γίνεται σε περίπτωση τερματισμού της παροχής του επιδόματος πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς;

Σε περίπτωση τερματισμού της καταβολής επιδόματος, οι πληρωμές από τον Φορέα Διαχείρισης θα περιοριστούν στις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο τερματισμός.

Στην περίπτωση, όμως, παραπλανητικών ή και ψευδών πληροφοριών ή και παραστατικών, ο Φορέας Διαχείρισης έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει επιστροφή των οποιωνδήποτε καταβληθέντων ποσών από τις οικογένειες ή και από τον πάροχο, από κοινού ή και χωριστά.