Διαγωνισμό για την κατασκευή έργων σταθεροποίησης τμήματος του παλιού δρόμου  Πάφου Λεμεσού παρά την Πέτρα του Ρωμιού προκήρυξε χθες μετά το μεσημέρι, το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Το Έργο  με εκτιμώμενη αξία 3 εκατομμύρια 370 χιλιάδες ευρώ, αφορά στην κατασκευή δύο συζευγμένων πασσαλοστοιχιών εκατέρωθεν ατης οδού και των συναφών αναγκαίων παράλληλων μέτρων καθώς και την ανακατασκευή του δρόμου.

Οι εργασίες συμπεριλαμβάνουν την σύζευξη των  πασσαλοστοιχιών μέσω της κατασκευής κεφαλόδεσμων και εγκάρσιων θεμελιοδοκών, εξυγίανση του υπεδάφους και διάταξη καταλλήλων αποστραγγιστικών διατάξεων.

Καθως και την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην βόρεια πλευρά του δρόμου, εργασίες οδοποιίας, διαχείρισης όμβριων υδάτων, στηθαίων ασφαλείας, οδικής σήμανσης και

Η προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής είναι μέχρι τις 10 νοεμβρίου του 2023, οπότε και θα αποσφράγιστουν προκειεμνου να ξιολογηθούν.