Όλες οι καταχωρίσεις στο σύστημα eJustice που απορρίφθηκαν από την Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2024 θα πρέπει να καταχωριστούν εκ νέου μέσω του συστήματος iJustice εντός 5 ημερών και νοείται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις εξακολουθεί να ισχύει η ημερομηνία και ώρα καταχώρισής τους στο σύστημα eJustice, αναφέρει οδηγία του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την λειτουργία του iJustice λόγω προβλήματος στο eJustice.

Στην ανακοίνωση του Ανωτάτου που έχει ημερομηνία, 29 Ιανουαρίου, και επικαλείται τον περί της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης διαδικαστικό κανονισμό, προστίθεται ότι λόγω της άμεσης μετάβασης στο σύστημα iJustice, έχουν μεταφερθεί σε αυτό, στο παρόν στάδιο, οι νέες υποθέσεις, οι νέες ενδιάμεσες αιτήσεις, οι δικάσιμοι, τα πρακτικά δικαστηρίων και ορισμένες παρεμφερείς πληροφορίες και έγγραφα σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν καταχωριστεί στο σύστημα eJustice κατά την περίοδο λειτουργίας του.

«Η μεταφορά των υπολοίπων πληροφοριών και εγγράφων που δεν κατέστη δυνατόν μέχρι στιγμής να μεταφερθούν από το eJustice στο iJustice συνεχίζεται και αναμένεται να συμπληρωθεί κατά τις επόμενες μέρες. Το eJustice θα παραμείνει ενεργό με όποια πληροφορία έχει καταχωριστεί σε αυτό μέχρι την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου, 2024, χωρίς όμως να επιτρέπεται οποιαδήποτε καταχώριση ή άλλη ενέργεια μέσω του συστήματος». 

Όλες οι καταχωρίσεις που έγιναν με φυσική μορφή επίσης θα μεταφερθούν κατά τις επόμενες μέρες στο σύστημα iJustice, σημειώνεται. Στο μεταξύ, οι νέες υποθέσεις που καταχωρίστηκαν με φυσική μορφή από τις 15 Ιανουαρίου 2024 θα τυγχάνουν χειρισμού με φυσικό τρόπο μέχρι νεοτέρας ειδοποίησης.

«Ως εκ των ανωτέρω, η Οδηγία του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει του περί Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης Διαδικαστικού Κανονισμού, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου, 2024, παύει να ισχύει. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Ανωτάτου Δικαστηρίου και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την κατάργησή της με νέα Οδηγία», καταλήγει η ανακοίνωση του Ανωτάτου.