Νέο διάταγμα για αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού και βάσει του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου. Σύμφωνα με αυτό, δίδονται ρητοί κανονισμοί για τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τις απολυμάνσεις στις επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές περιοχές με τον Κορωνοϊό COVID-19, δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260, τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, εκδίδονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί, με ισχύ μέχρι την 30ή Απριλίου 2020 και ώρα 12 τα μεσάνυχτα:

α) Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και οι υπηρετούντες στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία, εργάζονται, όπου είναι δυνατό, από την οικία τους. Οι Υπηρεσίες λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας για επείγοντα θέματα και για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε έκτακτες ανάγκες:

Νοείται ότι, οι αρμόδιοι Υπουργοί/Υφυπουργοί και Προϊστάμενοι Ανεξάρτητων Υπηρεσιών/Γραφείων, οφείλουν να καθορίζουν τις ανάγκες των Υπουργείων/Υφυπουργείων και των τμημάτων τους ή/και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών/Γραφείων τους, για σωστό προγραμματισμό και για την υλοποίηση των εργασιών:

Νοείται, περαιτέρω, ότι από την πιο πάνω ρύθμιση εξαιρούνται οι ουσιώδες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, όπως έχουν καθοριστεί με βάση τη Συμφωνία για τη Διαδικασία Επίλυσης Εργατικών Διαφορών της 16ης Μαρτίου 2004 και τη Συμφωνία για τη Διαδικασία Επίλυσης Εργατικών Διαφορών στη Δημόσια Υπηρεσία, της 12ης Δεκεμβρίου 2005, καθώς και των ακόλουθων Υπηρεσιών που έχουν καθοριστεί ως ουσιώδεις, δυνάμει του Κανονισμού 2(δ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 6) του 2020, του Κανονισμού 2(θ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 9) του 2020 και του Κανονισμού 2(γ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 10) του 2020, ως ακολούθως:

(i) To Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των Τμημάτων/Υπηρεσιών του,

(ii) το Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των Διευθύνσεων/ Τμημάτων και Υπηρεσιών του, καθώς και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και των Διευθύνσεων και/ή Υπηρεσιών τους,

(iii) οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα,

(iv) το Υπουργείο Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένου όλων των Τμημάτων/ Υπηρεσιών και Διευθύνσεών του,

(v) το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής,

(vi) η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,

(vii) η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών,

(viii) οι ακόλουθες Διευθύνσεις της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου:
• Συστήματα πληρωμών – Τμήμα Υποδομών Χρηματοοικονομικών Αγορών και Πληρωμών,
• Εφαρμογή νομισματικής πολιτικής – Τμήμα Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων,
• Διαχείριση Διαθεσίμων – Τμήμα Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων,
• Διαχείριση Νομίσματος – Τμήμα Διαχείρισης Νομίσματος,
• Διεύθυνση Εποπτείας – Ομάδα Κρίσης,
• Τμήμα Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας,
• Οικονομικής Ανάλυσης& Ερευνών,
• Νομική Υπηρεσία και Τμήμα Πληροφορικής της Τράπεζας,

(ix) η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας,

(x) το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, και

(xi) το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

β) Σε σχέση με την Εκπαιδευτική Υπηρεσία, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να συνεχίσει την εκπόνηση προγράμματος για τις εκπαιδευτικές ανάγκες, για όσο διαρκεί η αναστολή φοίτησης στα δημόσια σχολεία με στόχο, μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας, να αντιμετωπιστεί μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος.

γ) Οι υπηρετούντες στη δημόσια υπηρεσία, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την εκπαιδευτική υπηρεσία υποχρεούνται, εφόσον δεν ευρίσκονται σε εντεταλμένη υπηρεσία ή σε κατ’ οίκον εργασία, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλους τομείς κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Οικονομικών και απόφασης της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ή/και της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

δ) Σε όλα τα κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια αναβάλλονται τα προγραμματισμένα χειρουργεία και οι εισαγωγές για ασθενείς των οποίων η κατάσταση της υγείας τους το επιτρέπει και δεν τίθεται κίνδυνος ή απειλή για την ανθρώπινη ζωή και ακυρώνονται οι επισκέψεις για αντιμετώπιση ψυχρών (μη επειγόντων) περιστατικών.

ε) Όσες επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και είναι συναφείς με τη λειτουργία ουσιωδών υπηρεσιών, οφείλουν να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ουσιωδών υπηρεσιών, με βάση σχετική Απόφαση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού.

στ) Εάν σε οποιαδήποτε επιχείρηση και/ή ιδιωτικό γραφείο και/ή στο δημόσιο, και/ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και/ή στις Ανεξάρτητες υπηρεσίες και/ή στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, εντοπιστεί κρούσμα μόλυνσης από τον Κορωνοϊό, οφείλουν να αναστείλουν αμέσως τη λειτουργία τους και να προχωρήσουν σε απολύμανση του χώρου τους, πριν την επαναλειτουργία τους:

Νοείται ότι πρέπει να απομακρυνθεί όλο το προσωπικό μέχρι την ολοκλήρωση της απολύμανσης και την επαναλειτουργία τους. Για την απολύμανση χρησιμοποιείται εγκεκριμένο απολυμαντικό από αδειούχους χρήστες βιοκτόνων, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/3042020_2.pdf. Μετά την απολύμανση, ο χώρος παραμένει κλειστός για τουλάχιστον τρεις (3) ώρες και ακολούθως ανοίγουν οι πόρτες για περίπου 30 λεπτά για εξαερισμό, πριν την είσοδο του προσωπικού, με εξαίρεση τις στενές επαφές του κρούσματος, οι οποίες θα προκύψουν από την ιχνηλάτηση και θα τεθούν σε καραντίνα.