Κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 7 Οκτωβρίου 2020, εγκρίθηκαν οι ακόλουθες προτάσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναφορικά με την άμεση υλοποίηση των ακόλουθων Σχεδίων και Μέτρων Πολιτικής, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την εργοδότηση ανέργων και τη στήριξη της απασχόλησης:

1. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Εργοδότηση Ανέργων, προϋπολογισμός 17 εκ. ευρώ: Με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας, παρέχονται κίνητρα προς τους εργοδότες για την πρόσληψη ανέργων.

Συγκεκριμένα, παρέχεται χορηγία συνολικού ύψους μέχρι και €8.600 για περίοδο 10 μηνών, για κάθε νέα πρόσληψη που πραγματοποιείται μέσω του Σχεδίου και ο στόχος είναι να καλυφθούν μέσω του Σχεδίου μέχρι και 2.000 προσλήψεις ανέργων στους επόμενους 12 μήνες.

2. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργασιακή Αποκατάσταση Αποφυλακισθέντων, προϋπολογισμός 4 εκ. ευρώ: Στόχος του Σχεδίου είναι η κοινωνική επανένταξη και η εργασιακή αποκατάσταση προσώπων που έχουν αποφυλακισθεί από τις Κεντρικές Φυλακές, μέσω παροχής κινήτρων στους εργοδότες για την πρόσληψή τους και το Σχέδιο εντάσσεται στα μέτρα της ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης που προωθεί η Κυβέρνηση για καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Συγκεκριμένα, παρέχεται χορηγία συνολικού ύψους μέχρι και €20.640 για περίοδο 24 μηνών, για κάθε νέα πρόσληψη ανέργου που έχει αποφυλακισθεί, η οποία πραγματοποιείται μέσω του Σχεδίου και, ο στόχος είναι να καλυφθούν μέσω του Σχεδίου μέχρι και 200 προσλήψεις στους επόμενους 24 μήνες.

3. Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων Ηλικίας 15 μέχρι 29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης, προϋπολογισμός 10 εκ. ευρώ: Στόχος του Σχεδίου είναι η ενίσχυση των προοπτικών ένταξης των νέων στην εργασία αλλά και η στήριξη των επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν από την πανδημία, ώστε να προβούν σε προσλήψεις ανέργων που είναι νέοι, ηλικίας από 15 μέχρι 29 ετών.

Συγκεκριμένα παρέχεται χορηγία συνολικού ύψους μέχρι και €8.600 για περίοδο 10 μηνών, για κάθε νέα πρόσληψη που πραγματοποιείται μέσω του Σχεδίου και ο στόχος είναι να καλυφθούν μέσω του Σχεδίου μέχρι και 1.200 προσλήψεις άνεργων νέων ηλικίας 15-29 ετών στους επόμενους 12 μήνες.

Για συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω Σχέδια, ο εργοδότης έχει σειρά υποχρεώσεων, όπως:

Ο μισθός του προσλαμβανόμενου ανέργου δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος από αυτόν που προνοείται από το ισχύον Διάταγμα για τον κατώτατο μισθό, ακόμα και αν το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν περιλαμβάνεται μεταξύ αυτών που ρυθμίζονται από το Διάταγμα.
Δέσμευση του εργοδότη ότι δεν θα μειώσει το προσωπικό της επιχείρησής τους στο ίδιο επάγγελμα για το οποίο προσλαμβάνεται το άτομο που εντάσσεται στο Σχέδιο και η πρόσληψη θα οδηγεί σε καθαρή αύξηση του συνόλου των εργαζομένων σε αυτό τον τομέα.

Δέσμευση του εργοδότη ότι θα διατηρήσει την εργοδότηση για 2 επιπρόσθετους μήνες μετά τη λήξη της επιχορήγησης.
Να μην έχουν προβεί σε οποιαδήποτε απόλυση κατά το προηγούμενο διάστημα και η πρόσληψη να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του συνολικού αριθμού εργοδοτουμένων στον συγκεκριμένο τομέα.

Όλα τα νέα Σχέδια δύναται να συγχρηματοδοτηθούν από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και η υλοποίησή τους εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Πολιτική 2021-2027.

Φορέας υλοποίησης των Σχεδίων έχει καθοριστεί το Τμήμα Εργασίας και η λεπτομερείς πρόνοιες καθώς και διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες μέρες. Η σχετική πληροφόρηση θα αναρτηθεί επίσης και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: www.mlsi.gov.cy

Επιπρόσθετα, θα υλοποιηθούν από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ):

(α) Ειδικά Σχέδια Κατάρτισης Εργαζομένων ύψους €14 εκατομμυρίων για την περίοδο που αρχίζει μετά το τέλος Οκτωβρίου 2020  με στόχο 1.000 Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω της πανδημίας έχουν υποστεί σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών, να καταρτίζουν, κατά μέσο όρο μια βδομάδα του μήνα, τους εργαζόμενούς τους με την καταβολή από το Σχέδιο του κόστους κατάρτισης (€12 ανά ώρα για 200 ώρες σύνολο κατάρτισης) και

(β) Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων σε Οργανισμούς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, ύψους €7 εκατομμυρίων. Στόχος του Σχεδίου, το οποίο θα υλοποιηθεί μετά το τέλος Οκτωβρίου 2020, είναι να δοθεί η δυνατότητα για απόκτηση επαγγελματικής κατάρτισης και εργασιακής πείρας σε πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα ως άνεργα στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους.