Σε διπλή αναβάθμιση της αξιολόγησης μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας, από Β3 σε Β1, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, διατηρώντας θετική προοπτική, αντανακλώντας κυρίως την μείωση του ρίσκου στους ισολογισμούς των δύο συστημικών τραπεζών. Παράλληλα επιβεβαίωσε την αντίστοιχη αξιολόγηση της RCB στο Β1 αναθέτοντας θετική προοπτική από σταθερή.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, ο Moody’s αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση ρίσκου αντισυμβαλλομένου (CRR) στο Ba3 από Β1, καθώς και την βασική πιστοληπτική Αξιολόγηση σε β3 από caa1.

«Η αναβάθμιση της αξιολόγησης των δύο τραπεζών ενσωματώνει τα ενισχυμένα πιστωτικά προφίλ και πιο συγκεκριμένα την βελτιωμένη φερεγγυότητα, που παρέχει στις τράπεζες αυξημένα αποθέματα να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες λειτουργικές συνθήκες μετά την πανδημία του κορωνοϊού», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο οίκος.

Πρόσθετα σημειώνει πως αναβάθμιση στις αξιολογήσεις των καταθέσεων των τραπεζών «αντανακλά τις πρόσφατες και επερχόμενες εκδόσεις ομολόγων ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) που θα αλλάξουν το δομή των υποχρεώσεων των τραπεζών και να ενισχύσουν τα διαθέσιμα αποθέματα για προστασία των καταθετών.

Για την Τράπεζα Κύπρου ο οίκος σημειώνει πως η αναβάθμιση στο BCA αντανακλά το βελτιωμένο προφίλ φερεγγυότητας και τη βελτιωμένη ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού έπειτα από την πώληση χαρτοφυλακίου ακαθάριστης αξίας €1,4 δισεκατομμυρίων.

«Οι εξελίξεις αυτές βελτιώνουν τη θέση της Τράπεζας Κύπρου να αντιμετωπίσει την όποια εισροή νέων ΜΕΔ λόγω της ύφεσης από την πανδημία», τονίζει ο οίκος, προσθέτοντας ωστόσο πως οι καθοδικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με μια δυνητική νέα ροή ΜΕΔ παραμένουν αυξημένοι λόγω της ρευστότητας της πανδημίας και της έκθεσης της Κύπρου στον τουριστικό τομέα.

Επίσης, ο Moody’s επισημαίνει τις πρόσφατες και επερχόμενες εκδόσεις ομολόγων MREL, που ενισχύουν τα αποθέματα προστασίας των καταθετών.

Για την Ελληνική, ο οίκος σημειώνει ότι οι αναβαθμίσεις αντανακλούν το βελτιωμένο προφίλ φερεγγυότητας και πιο συγκεκριμένα «τα ισχυρά κεφαλαιακά μεγέθη και τις κερδοφόρες εργασίες σε συνδυασμό με τις βελτιούμενη ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού». Αναφέρεται επίσης στο ότι η τράπεζα παράμεινε κερδοφόρα το 2020, ενώ προχώρησε στη διαγραφή ΜΕΔ ύψους €0,6 δις.

Αναφορικά με την αναβάθμιση μακροχρόνιων καταθέσεων, ο Moody’s σημειώνει ότι αυτή αντανακλά την επερχόμενη έκδοση ομολόγων MREL, τα οποία θα ενισχύσουν τα αποθέματα προστασίας των καταθετών.

Οι θετικές προοπτικές στις αξιολογήσεις και των δύο τραπεζών αντανακλά την προσδοκία του οίκου ότι θα συνεχιστεί η μείωση των κόκκινων δανείων και ότι η ο αντίκτυπος της πανδημίας στην κυπριακή οικονομία δεν αφήσει μακροχρόνια ζημιά.

Τέλος για την RCB, o oίκος σημειώνει ότι η επιβεβαίωση αξιολόγησης αντικατοπτρίζει τα ισχυρά κεφαλαιακά επίπεδα, καθώς και την εξελισσόμενη διάρθρωση των στοιχείων παθητικού της Τράπεζας που οδηγεί στην παροχή αυξημένης προστασίας για τους καταθέτες της.

Ο CEO της RCB Bank Δρ. Κίριλ Ζιμαρίν υπογράμμισε τη σημασία της αλλαγής στις προοπτικές της Τράπεζας σε θετικές και την διατήρηση της αξιολόγησης από τη Moody`s και σημείωσε: «Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς μιας παγκόσμιας πανδημίας και των επιπτώσεών της τόσο στην τοπική όσο και στην παγκόσμια οικονομία, η επιβεβαίωση από τη Moody`s της σταθερής χρηματοοικονομικής θέσης της RCB Bank τόσο όσον αφορά το κεφάλαιο όσο και τη ρευστότητα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Αυτή η επαναλαμβανόμενη επιβεβαίωση σε συνδυασμό με την αλλαγή των προοπτικών μας σε θετικές, μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας και βεβαίως μέσω τους την κυπριακή οικονομία εν γένει και μας επιτρέπει να ατενίζουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση».