Με την εκπόνηση σημειώματος έργου (Project Concept Note) για την περαιτέρω προώθηση της ανέγερσης νέας μονάδας αφαλάτωσης στην ανατολική πλευρά της επαρχίας Λεμεσού προχωρά το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το οποίο εξετάζει σοβαρά και το ενδεχόμενο αύξησης των ποσοτήτων νερού που παράγει η υφιστάμενη μονάδα αφαλάτωσης στην Επισκοπή.

Η ανέγερση νέα μονάδας αφαλάτωσης στην επαρχία Λεμεσού προωθείται το ΤΑΥ, αφενός λόγω της ραγδαίας οικιστικής ανάπτυξης στην επαρχία και αφετέρου λόγω του ότι τα τελευταία χρόνια δεν καταγράφονται ικανοποιητικές εισροές νερού στα φράγματα που εξυπηρετούν υδρευτικές ανάγκες.

Όπως ανέφερε παλαιότερα στο Κανάλι 6 η Επαρχιακή Μηχανικός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Ηλιάνα Τόφα, η ζήτηση του νερού στην επαρχία Λεμεσού αυτή την περίοδο είναι σημαντικά αυξημένη σε σχέση με την παραγόμενη ποσότητα από την υφιστάμενη μονάδα αφαλάτωσης στην Επισκοπή.

Η Επαρχιακή Μηχανικός του Τμήματος Υδάτων στη Λεμεσό υπέδειξε πως το Τμήμα αναγκάζεται να διυλίζει μεγάλες ποσότητες νερού από το φράγμα του Κούρη για να συμπληρώνει τις ποσότητες της ζήτησης σε πόσιμο και πως θα πρέπει να εξευρεθεί μια νέα πηγή νερού, για σκοπούς Υδατοπρομήθειας.

Στο μεταξύ, διαγωνισμό για την αντικατάσταση πεπαλαιωμένου Δικτύου στο Κυβερνητικό Υδατικό Έργο Πισσουρίου και στα Αρδευτικά Δίκτυα Ακρωτηρίου, προκήρυξε το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

Το έργο αφορά κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων καθώς και τοποθέτηση καλωδίων επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας και η εκτιμώμενη αξία του είναι 250.000 ευρώ.

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 15 Ιουνίου και η προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής είναι μέχρι τις 25/07/2023, οπότε και θα αποσφραγιστούν προκειμένου να αξιολογηθούν.

Χθες το ΤΑΥ προκήρυξε διαγωνισμό για την κατασκευή Υδατοδεξαμενής χωρητικότητας 500 κυβικών μέτρων και βελτίωση υδρευτικού δικτύου στην Παραμύθα, με εκτιμώμενη Αξία 272 χιλιάδες ευρώ.