Τίθεται από σήμερα σε ισχύ διάταγμα του Υπουργείου Εργασίας με το οποίο θα απαγορεύεται η εργασία των υπαλλήλων delivery και άλλων υπαίθριων εργασιών, σε συνθήκες καύσωνα.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, μετά το πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα, σε περίπτωση έκδοσης πορτοκαλί προειδοποίησης από το Τμήμα Μετεωρολογίας θα πρέπει να διακόπτονται οι εργασίες.

Ο κ. Παναγιώτου πρόσθεσε πως σε περίπτωση κόκκινης προειδοποίησης οι εργασίες θα διακόπτονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της προειδοποίησης, ενώ το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα αναλάβει τον ρόλο του ελέγχου και των επιθεωρήσεων για την εφαρμογή του διατάγματος.

 

Διαβάστε το διάταγμα

Στη δημοσιότητα έδωσε το Υπουργείο Εργασίας το διάταγμα που απαγορεύει τα ντελίβερι και τις μεταφορές οποιοδήποτε προϊόντων ή πακέτων, εν μέσω καύσωνα, δεδομένου πως έχει εκδοθεί πορτοκαλί ή κόκκινη προειδοποίηση, το οποίο τίθεται σε άμεση ισχύ.

«Ως Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται με βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 39 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2020, εγκρίνω και εκδίδω το ακόλουθο τροποποιητικό Διάταγμα.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2023 και θα διαβάζεται μαζί με τα περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διατάγματα του 2014 και 2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως το βασικό διάταγμα) και το βασικό διάταγμα και το παρόν Διάταγμα θα αναφέρονται μαζί ως τα περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων) Διατάγματα του 2014 έως 2023.

2. Με την προσθήκη στον Κώδικα Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων της πιο κάτω Παραγράφου 6.4, αμέσως μετά την Παράγραφο 6.3:

«6.4 Επίπεδα Επικινδυνότητας. Ανεξαρτήτως οργανωτικών και τεχνικών μέτρων που λαμβάνονται, σε κάθε περίπτωση προειδοποίησης του Τμήματος Μετεωρολογίας που εκδίδεται για εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία εφαρμόζονται τα ακόλουθα στις περιοχές ισχύος της προειδοποίησης:

(i) Στο κόκκινο επίπεδο επικινδυνότητας, απαιτείται όπως διακόπτονται όλες οι υπαίθριες βαριές και μέτριες εργασίες κατά τη διάρκεια των ωρών που ισχύει η προειδοποίηση.

(ii) στο πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας, απαιτείται όπως διακόπτονται όλες οι υπαίθριες βαριές και μέτριες εργασίες μεταξύ των ωρών 12:00-16:00, εφόσον βρίσκεται σε ισχύ η προειδοποίηση .

(iii) στο κόκκινο και πορτοκαλί επίπεδο επικινδυνότητας, απαιτείται όπως διακόπτονται οι εργασίες μεταφοράς ή/και παράδοσης προϊόντων με τη χρήση δίκυκλων οχημάτων ή συσκευών προσωπικής κινητικότητας, όπως η μεταφορά ή/και παράδοση προϊόντων/φαγητού/αλληλογραφίας, μεταξύ των ωρών 12:00- 16:00, εφόσον βρίσκεται σε ισχύ η προειδοποίηση.».

3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας».