Κατόπιν πολλών αιτημάτων που λαμβάνονται αναφορικά με τις εξαιρέσεις στις μετακινήσεις από και προς τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πέραν από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό Διάταγμα και στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας που εκδόθηκε χθες, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Διάταγμα αρθρο 2.7 β xv, «Ο Υπουργός Υγείας δύναται μόνο σε εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις και περιπτώσεις αδήριτης ανάγκης, να εγκρίνει κατ’ εξαίρεση μετάβαση εργαζομένων/προσώπων σε οποιεσδήποτε άλλες Υπηρεσίες/Επιχειρήσεις, ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, κατόπιν, σύστασης του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου, για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της Δημοκρατίας».

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται όσες επιχειρήσεις/σύνολα κρίνουν ότι εμπίπτουν/πληρούν τα πιο πάνω, δηλαδή είναι εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις ή αδήριτης ανάγκης, όπως επικοινωνούν με αρμόδιο Υπουργείο για να δοθεί η ανάλογη σύσταση.