Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων δημοσίευσαν το προσχέδιο Δήλωσης Πολιτικής για τις Βρετανικές Βάσεις, τους πολεοδομικούς χάρτες και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορούν τη Διευθέτηση για χρήση γης και ανάπτυξης διάφορων ζωνών εντός των Βάσεων από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Διοικητής των Βρετανικών Βάσεων, με επιστολή του με ημερομηνία 5/6/2020, υπέβαλε στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (i), τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της υπό εκπόνηση Δήλωσης Πολιτικής για τις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας (ii), το προσχέδιο της Δήλωσης Πολιτικής και (iii) τους σχετικούς χάρτες, σύμφωνα με τις πρόνοιες του κεφαλαίου 10(3) του SEA Ordinance 5/2016.

Διαβάστε ολόκληρη τη συμφωνία εδώ

Η ΣΜΠΕ, η Δήλωση Πολιτικής και οι χάρτες βρίσκονται στη διάθεση του κοινού και μπορούν να τύχουν επιθεώρησης, μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής, από τις 9.00π.μ. – 2.00μ.μ., στα γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος (28ης Οκτωβρίου 20- 22, 2414 Έγκωμη, Λευκωσία). Η επιθεώρηση των εγγράφων στα γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος, θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής διευθέτησης και με ραντεβού στο τηλ. 22408960. Τα έγγραφα αυτά είναι επίσης αναρτημένα στις ιστοσελίδες του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της υπό εκπόνηση Δήλωσης Πολιτικής για τις περιοχές των Βρετανικών Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας.

Περιοχές μελέτης


Περιοχή Ακρωτηρίου

Περιοχή Δεκέλειας

Χρήση γης στο Ακρωτήρι

Χρήση γης στη Δεκέλεια

Χάρτης Περιβαλλοντικού Πλούτου Ακρωτήρι

Χάρτης Περιβαλλοντικού Πλούτου Δεκέλεια

Σχέδιο Οδικού Δικτύου Εθνικής και Περιφερειακής Σημασίας Ακρωτηρίου

Σχέδιο Οδικού Δικτύου Εθνικής και Περιφερειακής Σημασίας Δεκέλειας

 

Οι βασικοί στόχοι για την ανάπτυξη στις ΒΒ Ακρωτηρίου και Δεκέλειας  αφορούν τόσο το επίπεδο σχεδιασμού, όσο και τις επιμέρους θεματικές πολιτικές και μέτρα ανάπτυξης, ώστε να συνάδουν με τις σύγχρονες αντιλήψεις χωρικού σχεδιασμού.

Ο έλεγχος της ανάπτυξης είναι απαραίτητος για να καθιερώσει αποδεκτή ανάπτυξη προς όφελος των τοπικών Δήμων/Κοινοτήτων, στον επιτρεπόμενο βαθμό, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν προσκρούει στις πολιτικές, στρατιωτικές, περιβαλλοντικές απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις σε θέματα ασφάλειας των Βρετανικών Βάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Διευθέτησης του 2014 που αφορά τη ρύθμιση της ανάπτυξης εντός των περιοχών των εν λόγω Βρετανικών Βάσεων και τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960. Οι στόχοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι:

Βασικοί στόχοι σε σχέση με την ανάπτυξη

(α)     Η αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στις Βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις ασφάλειας εντός των περιοχών των Βρετανικών Βάσεων.

(β)       Ο σεβασμός, η προστασία, η διατήρηση, η ανάδειξη, η αποτροπή υπερβολικών πιέσεων και η αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος των φυσικών πόρων, του τοπίου, της φυσικής καλλονής και της αρχιτεκτονικής, ιστορικής, κοινωνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των ΒΒ Ακρωτηρίου και Δεκέλειας.

(γ)       Η διασφάλιση επαρκούς και κατάλληλης γης για διάφορες αναπτύξεις, άλλες από τη γεωργική και επιδίωξη της καλύτερης αξιοποίησης της, όπου κρίνεται ορθό, ή προστασίας του περιβάλλοντος.

(δ)       Η βέλτιστη αξιοποίηση και προστασία της γης που είναι κατάλληλη για γεωργικούς ή κτηνοτροφικούς σκοπούς, με έμφαση στην παραγωγή τοπικών και μεσογειακών προϊόντων.

(ε)        Η δημιουργία και υποστήριξη βιώσιμων μορφών ανάπτυξης και ευκαιριών απασχόλησης, μέσα από την παροχή εναλλακτικών θέσεων εργασίας στους τομείς της βιομηχανίας, βιοτεχνίας και υπηρεσιών.

(στ)     Η ενθάρρυνση του αγροτουρισμού και άλλων εναλλακτικών μορφών βιώσιμου τουρισμού που συνδέονται με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι ΒΒ Ακρωτηρίου και Δεκέλειας χωρίς να γίνεται συμβιβασμός όσον αφορά τις περιβαλλοντικές και στρατιωτικές διασφαλίσεις ή τους νόμους των Βρετανικών Βάσεων.

(ζ)        Η ενθάρρυνση της χωροθέτησης καινοτόμων χρήσεων/δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, σε κατάλληλες περιοχές των ΒΒ Ακρωτηρίου και Δεκέλειας οι οποίες κρίνονται ως μη αποδοτικές για την πρωτογενή παραγωγή.

(η)       Η διασφάλιση δυνατοτήτων στέγασης υπηρεσιών δημόσιας υγείας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, παιδείας, πολιτισμού και ψυχαγωγίας ανάλογα με τις απαιτήσεις των Βρετανικών Βάσεων και των γύρω κοινοτήτων.

(θ)       Η διασφάλιση των δυνατοτήτων βέλτιστης χωροθέτησης έργων υποδομής τα οποία είναι απαραίτητα για την υποστήριξη των κοινοτήτων  που βρίσκονται εντός ή γύρω από τις Βρετανικές Βάσεις. Μεγαλύτερης κλίμακας έργα υποδομής θα θεωρούνται κατά περίπτωση από τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων.

(ι)        Η δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς οδικού δικτύου.

(ια)      Η προστασία των ΒΒ Ακρωτηρίου και Δεκέλειας από φυσικούς και άλλους κινδύνους, περιλαμβανομένης της προστασίας των εδαφών από τη διάβρωση και απερήμωση κυρίως στις ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές.

(ιβ)      Η ασφαλής και βιώσιμη διαχείριση των στερεών επικίνδυνων και υγρών αποβλήτων.

(ιγ)      Ο έλεγχος, περαιτέρω πιέσεων και η αειφόρος χρήση των παράκτιων ζωνών, καθώς και των παράκτιων οικοσυστημάτων (υγροβιότοποι, εκβολές ποταμών, παράκτια δάση, αμμοθίνες), των προστατευόμενων θαλασσίων περιοχών και της θάλασσας γενικότερα.

(ιδ)      Η διατήρηση, η προστασία και η βελτίωση του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, της βιοποικιλότητας καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

(ιε)       Η προστασία των επιφανειακών και υπογείων υδάτινων πόρων και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που ασκούνται σ’ αυτούς, όπως ξηρασία, πλημμύρες, κλιματική αλλαγή και ρύπανση, συμπεριλαμβανομένης της ατμοσφαιρικής.

(ιστ)    Η διασφάλιση ισόρροπης ποικιλίας συμβατών χρήσεων, όπου αυτό είναι επιθυμητό, ο διαχωρισμός όσο είναι δυνατό ή/και η αποφυγή κοντινής γειτνίασης, μη συμβατών χρήσεων ειδικότερα στην περίπτωση των στρατιωτικών χρήσεων/εγκαταστάσεων για σκοπούς ασφάλειας, καθώς επίσης και η επίλυση των προβλημάτων που προκαλούνται από συγκρουόμενες χρήσεις.

Γενική στρατηγική ανάπτυξης  

Η Γενική Στρατηγική Ανάπτυξης της Δήλωσης Πολιτικής ΒΒ Ακρωτηρίου και Δεκέλειας είναι  η οργανωμένη και ενοποιημένη ανάπτυξη των οικισμών, με την αποθάρρυνση της διασποράς των διάφορων τύπων ανάπτυξης σε περιοχές άλλες από τις καθορισμένες, τη συνετή και βέλτιστη διαχείριση των πόρων και τη διαφύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντος και του αγροτικού του χαρακτήρα.

Η επιλεγείσα Γενική Στρατηγική Ανάπτυξης εδράζεται στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης για χρησιμοποίηση των πόρων με μέτρο ώστε να συνεχίσουν να προσφέρονται και να παράγουν για τις μελλοντικές γενιές και για διαρκή εναρμονισμό της ανάγκης για ανάπτυξη και προστασία / διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Είναι επίσης σύμφωνη με τους προσανατολισμούς και τη φιλοσοφία που προωθούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία αναφορικά με την εδαφική συνοχή και ειδικότερα με την ενεργοποίηση του ποικιλόμορφου εδαφικού δυναμικού των περιφερειών, μέσα από μια τοπική αναπτυξιακή προσέγγιση ομάδων κοινοτήτων.

Βασικοί στόχοι της Γενικής Στρατηγικής Ανάπτυξης

(α)       Η προγραμματισμένη και λελογισμένη προαγωγή, έλεγχος και υλοποίηση αναπτύξεων, προς επίτευξη της αειφόρου και γενικότερης βιώσιμης ανάπτυξης των ΒΒ Ακρωτηρίου και Δεκέλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των φυσικών πόρων, του περιβάλλοντος και του τοπίου.

(β)       Η συγκράτηση και η κατά το δυνατό αύξηση του μόνιμου πληθυσμού των Δήμων/Κοινοτήτων που εμπίπτουν στις ΒΒ Ακρωτηρίου και Δεκέλειας και ενίσχυση της δημογραφικής σύνθεσης, με πλήρη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε επιμέρους υποπεριοχής.

(γ)       Η επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής εξισορρόπησης και συνοχής των Δήμων/Κοινοτήτων που μέρος τους ή εξ΄ ολοκλήρου βρίσκονται μέσα στις ΒΒ Ακρωτηρίου και Δεκέλειας.

(δ)       Η ανάδειξη της συνολικής ελκυστικότητας των ΒΒ Ακρωτηρίου και Δεκέλειας, με διαφοροποιήσεις των επιμέρους πολιτικών, όπου απαιτείται, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους.

(ε)        Η δημιουργία βιώσιμων οικισμών/Δήμων/Κοινοτήτωνπου μέρος τους ή εξ΄ ολοκλήρου βρίσκονται στις ΒΒ Ακρωτηρίου και Δεκέλειας, με την προσφορά, επαρκών ευκαιριών στέγασης, απασχόλησης, εκπαίδευσης και υπηρεσιών, με τη βελτίωση της προσβασιμότητας τους και την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής.