Η Διαλογή στην Πηγή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προτάσεις της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ) στον τομέα του περιβάλλοντος, όπως αναφέρθηκε σήμερα σε δημοσιογραφική διάσκεψη, όπου παρουσιάστηκε το έργο «Διαλογή στην Πηγή στην Ορεινή Κύπρο».

Βασικός στόχος του έργου είναι η μείωση της παραγωγής σύμμεικτων αποβλήτων και η ανεξαρτητοποίηση των ορεινών και ημιορεινών περιοχών του νησιού από την ανάγκη μεταφοράς αποβλήτων προς τα αστικά κέντρα.

Μιλώντας στη Διάσκεψη, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής είπε πως το έργο περιλαμβάνει μέτρα για καθιέρωση διαλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων στην πηγή, καθώς και δράσεις χωριστής συλλογής και αξιοποίησης οργανικών/βιολογικών αποβλήτων κοντά στην πηγή παραγωγής τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, όπως είπε ο Υπουργός, με τη στήριξη όλων, το έργο αναμένεται να συνεισφέρει στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, στη μείωση των αποβλήτων, στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη διαφύλαξη των φυσικών περιοχών από την ανεξέλεγκτη απόθεση κάθε λογής αποβλήτων.

Τόνισε πως όσα μέτρα και αν ληφθούν και όσες δράσεις και αν προγραμματιστούν, δεν θα έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα εάν δεν αλλάξουν ο τρόπος σκέψης μας και οι καθημερινές μας συνήθειες σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων.

Ο κ. Καδής είπε πως η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διαχείριση αποβλήτων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία, θέτει ως προτεραιότητα την πρόληψη και μείωση της δημιουργίας αποβλήτων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης, με τελικό στόχο τη σταδιακή κατάργηση της υγειονομικής ταφής και, κατ’ επέκταση, τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Το έργο «Διαλογή στην Πηγή στην Ορεινή Κύπρο» κινείται προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Προγράμματος «Θ.Αλ.Ε.Ι.Α». Ο προϋπολογισμός του έργου, ανέφερε ο Υπουργός, ανέρχεται στο ενάμισι εκατομμύριο ευρώ.

Ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Κώστας Χαμπιαούρης, σε χαιρετισμό του στη Διάσκεψη είπε πως η μη ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων δύναται να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την οικονομία, και συνεπώς, τόνισε, η ορθολογιστική διαχείριση, δηλαδή η πρόληψη στη δημιουργία αποβλήτων, η διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων, η σημαντική αύξηση της ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων και των απορριμμάτων συσκευασίας αποτελούν την απάντηση στα συγκεκριμένα προβλήματα.

Όπως είπε, το έργο, απευθυνόμενο στις ορεινές και ημιορεινές κοινότητες, θα περιλαμβάνει μέτρα και δράσεις για καθιέρωση χωριστής συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών και χωριστής συλλογής και αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων, με προώθηση της κομποστοποίησης σε οικιακά και εμπορικά υποστατικά μέσω παροχής δωρεάν κομποστοποιητών. Παράλληλα, θα προωθηθεί και η χρήση μονάδων συγκεντρωτικής κομποστοποίησης, όπου είναι οικονομικά και τεχνικά αποδοτικό.

Επιπρόσθετα, είπε, βασικός πυλώνας του έργου είναι και η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των εμπλεκομένων φορέων και του ευρύτερου κοινού, σε θέματα ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και χωριστής συλλογής στην πηγή, καθώς και στη χρήση του παρεχόμενου εξοπλισμού.

Ο κ. Χαμπιαούρης σημείωσε πως τελικός σκοπός του έργου είναι η ανεξαρτητοποίηση της ευρύτερης ορεινής και ημιορεινής περιοχής από την ανάγκη μεταφοράς αποβλήτων προς τα αστικά κέντρα, μέσα στο πλαίσιο μιας προσέγγισης παραγωγής μηδενικών αποβλήτων.

Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα πως το έργο «Διαλογή στην πηγή στην Ορεινή Κύπρο» θα συμβάλει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο στην προσπάθεια ενίσχυσης και αναβάθμισης των ορεινών μας κοινοτήτων και θα μειώσει σημαντικά τις όποιες υφιστάμενες αρνητικές επιπτώσεις υπάρχουν.