Δυσαρέσκεια από τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στην Κύπρο δηλώνουν οι πολίτες, προκρίνοντας ως λύσεις τη μείωση της γραφειοκρατίας, την εκπαίδευση των υπαλλήλων και την επικοινωνία με τους πολίτες, σύμφωνα με ειδικό ευρωβαρόμετρο για το πώς αντιλαμβάνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες τη στήριξη από το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) της Κομισιόν.

Οι Κύπριοι πολίτες ζητούν επίσης καλύτερη διάδραση με τη δημόσια διοίκηση και πιο φιλικές προς τον χρήστη ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Όσον αφορά το πώς η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει την Κύπρο να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις μέσω του TSI, οι ερωτηθέντες πρόκριναν την οικονομική και τεχνοκρατική στήριξη, ενώ απαντώντας σε ξεχωριστή ερώτηση πρόκριναν ως προτεραιότητες για μεταρρυθμίσεις τους τομείς της παιδείας, της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής προστασίας.

Το ειδικό ευρωβαρόμετρο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 3 και 18 Απριλίου 2023 μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων, με δείγμα 25.631 ατόμων από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και δείγμα 504 ατόμων στην Κύπρο.

Το TSI είναι το εργαλείο μέσω του οποίου η ΕΕ παρέχει εμπειρογνωμοσύνη και τεχνική στήριξη, διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και αναπτύσσει τις δυνατότητες της δημόσιας διοίκησης. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί, βρίσκονται σε εξέλιξη ή δρομολογούνται συνολικά 400 έργα TSI, τα οποία συνεισφέρουν στην εφαρμογή των εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Με ιδιαίτερη χαρά διαπιστώνω ότι η προώθηση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών θεωρείται ως η σημαντικότερη δράση για την ΕΕ» ανέφερε σε δήλωσή της με την ευκαιρία της έκδοσης των ευρημάτων η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ελίζα Φερέιρα, υποδεικνύοντας πως αυτός είναι ο ρόλος του TSI.

– Θέλουν μείωση της γραφειοκρατίας

Οι Κύπριοι είναι γενικότερα πιο δυσαρεστημένοι από τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης σε σχέση με τον μέσο όρο στην ΕΕ. Ειδικότερα, το 67% θεωρεί πως η δημόσια υπηρεσία καθυστερεί στην παροχή υπηρεσιών (47% στην ΕΕ) και το 38% θεωρεί πως δεν είναι κοντά στους πολίτες (29% στην ΕΕ).

Παράλληλα, το 38% των Κύπριων θεωρεί πως η δημόσια διοίκηση υστερεί σε δεξιότητες, σε σύγκριση με 22% στην ΕΕ.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς θεωρούν ότι μπορεί να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στη δημόσια διοίκηση στη χώρα τους (στην οποία είχαν τη δυνατότητα επιλογής μέχρι και τριών απαντήσεων), οι πρώτες τρεις λύσεις που επέλεξαν οι Κύπριοι ήταν η μείωση της γραφειοκρατίας (62% στην Κύπρο, 52% στην ΕΕ), καλύτερες δεξιότητες μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων (48% στην Κύπρο, 30% στην ΕΕ) και στην περισσότερη επικοινωνία με τους πολίτες (43% στην Κύπρο, 31% στην ΕΕ).

Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι σε επίπεδο ΕΕ, η πιο δημοφιλής λύση που προκρίνουν οι πολίτες είναι η μείωση της γραφειοκρατίας (όπως και στη Κύπρο), ωστόσο η δεύτερη είναι η διαφάνεια στις αποφάσεις και για τη χρήση δημοσίων κονδυλίων (44% στην ΕΕ, 37% στην Κύπρο). Τρίτη επιλογή είναι όπως και στην Κύπρο η περισσότερη επικοινωνία με τους πολίτες.

Όσον αφορά το ποια μέτρα θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη διάδραση των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση, το 63% των Κύπριων (35% στην ΕΕ) ζήτησε όπως οι υπηρεσίες e-government να είναι πιο φιλικές προς τους χρήστες, το 57% (49% στην ΕΕ – το μεγαλύτερο ποσοστό στην ΕΕ) θεωρεί ότι η δημόσια διοίκηση πρέπει να έχει άμεση επικοινωνία με το κοινό μέσω και της προσωπικής επαφής, και το 45% (46% στην ΕΕ) θέλει πιο ξεκάθαρη πληροφόρηση για τις διαδικασίες.

Αυξημένα είναι και τα ποσοστά στην Κύπρο σε σχέση με την ΕΕ που υπογραμμίζουν την ανάγκη για περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες (43% έναντι 31%) και για ορισμό ενός κεντρικού σημείου επαφής για όλα τα αιτήματα των πολιτών (43% έναντι 33%).

– Οικονομική – τεχνική στήριξη για μεταρρυθμίσεις αναμένουν οι Κύπριοι

Στα ευρήματα καταγράφονται και οι προτεραιότητες των πολιτών σε σχέση με το πώς η ΕΕ μπορεί να στηρίξει το κράτος τους να σχεδιάσει και να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις μέσω του TSI :

– το 55% των Κύπριων (34% στην ΕΕ) προκρίνουν την οικονομική στήριξη στις μεταρρυθμίσεις,

– το 51% των Κύπριων (34% στην ΕΕ) ζητούν από την ΕΕ να παρέχει εμπειρογνωμοσύνη κατά τον σχεδιασμό και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων,

– το 43% των Κύπριων (42% στην ΕΕ) θεωρεί χρήσιμη την προώθηση του διαλόγου για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών,

– το 40% των Κύπριων (31% στην ΕΕ) βλέπει ρόλο για την ΕΕ στις προσπάθειες βελτίωσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση,

– το 31% των Κύπριων (42% στην ΕΕ) αναμένουν στήριξη της ΕΕ προς τα κράτη μέλη για διαχείριση κρίσεων (πανδημίες, φυσικές καταστροφές, συγκρούσεις),

– το 26% των Κυπρίων (25% στην ΕΕ) βλέπει αξιοποίηση δεδομένων και στατιστικών σε επίπεδο ΕΕ για τον καλύτερο σχεδιασμό των μεταρρυθμίσεων και

– το 23% των Κυπρίων (21% στην ΕΕ) θέλουν στήριξη της ΕΕ όσον αφορά την ανάλυση των επιπτώσεων των μεταρρυθμίσεων.

– Προτεραιότητες παιδεία, υγεία και κοινωνική προστασία

Η παιδεία, η δημόσια υγεία και η κοινωνική προστασία ξεχωρίζουν ως οι τρεις τομείς στους οποίους οι πολίτες στην Κύπρο, αλλά και στην ΕΕ ευρύτερα, θεωρούν πως χρειάζονται μεταρρυθμίσεις ή δράσεις για βελτίωση των θεσμών, των δομών και των δημόσιων υπηρεσιών.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, με δυνατότητα επιλογής μέχρι και τριών διαφορετικών τομέων, 52% των Κύπριων επέλεξε την παιδεία (50% στην ΕΕ), 52% επέλεξε τη δημόσια υγεία (56% στην ΕΕ) και το 48% προέκρινε ζητήματα οικογένειας, στέγασης και κοινωνικής προστασίας (35% στην ΕΕ).

Ο τομέας της υγείας ήταν μια από τις κύριες προτεραιότητες σε αρκετές χώρες της ΕΕ, καθώς σε 11 κράτη μέλη από τα 27 ήταν μια από τις επιλογές του 60% των ερωτηθέντων.

Στην Κύπρο ξεχωρίζουν επίσης ως προτεραιότητες η μετανάστευση (37% στην Κύπρο, 15% στην ΕΕ), η πράσινη μετάβαση και η παροχή ενέργειας (28% στην Κύπρο, 25% στην ΕΕ) και η εργασία και οι εργασιακές συνθήκες (20% στην Κύπρο, 25% στην ΕΕ).

Ακολουθούν με χαμηλότερα ποσοστά ο χρηματοοικονομικός τομέας (19% στην Κύπρο, 10% στην ΕΕ), η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών (15% στην Κύπρο, 15% στην ΕΕ), η στήριξη στις επιχειρήσεις (11% στην Κύπρο, 17% στην ΕΕ) και η λειτουργία των δημόσιων θεσμών (7% στην Κύπρο, 15% στην ΕΕ).

Πηγή: ΚΥΠΕ