Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα μια σειρά μέτρων για τον συντονισμό σε θέματα κυρώσεων, τα οποία ανακοίνωσε ο ΚΕ Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Είπε πως λαμβάνοντας υπόψη τις διαχρονικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, την ανάγκη για επίδειξη μηδενικής ανοχής και το γεγονός ότι η Κύπρος είναι μια μικρή, ανοικτή και ευάλωτη οικονομία με σημαντική συνεισφορά του χρηματοοικονομικού τομέα και του τομέα επαγγελματιών υπηρεσιών, ο στόχος για διαφύλαξη του ονόματος της χώρας ως αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό κέντρο είναι καίριας σημασίας.

Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, η Προεδρία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εξωτερικών, εισηγήθηκαν τη λήψη των μέτρων, τα οποία το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει.

Το πρώτο αφορά το διορισμό ατόμου ως σημείο επαφής στο Υπουργείο Οικονομικών το οποίο θα είναι αρμόδιο για να λαμβάνει όλη την πληροφόρηση από κυπριακές και ξένες Αρχές και το οποίο θα έχει την ευθύνη για τη σωστή διάχυση όλων των πληροφοριών.

Στόχος είναι μέσω του διορισμού κεντρικού σημείου επαφής, η έγκαιρη παροχή πληροφοριών προς όλες τις κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με τον ΚΕ, το άτομο θα θέτει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την επεξεργασία των πληροφοριών και θα αξιολογεί εισηγήσεις χειρισμού και λήψης μέτρων. Θα πλαισιωθεί με την κατάλληλη υποστήριξη για να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την εργασία.

Το δεύτερο μέτρο αφορά την υπογραφή συμφωνίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου με υπεύθυνο ερευνητή τον Δρα Μιλιδώνη για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης, με σκοπό την υποστήριξη των ενεργειών για την εφαρμογή των κυρώσεων και περιοριστικών μέτρων στη Δημοκρατία.

Τρίτο μέτρο είναι η αξιολόγηση από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές και τη Νομική Υπηρεσία εντός έξι μηνών, οποιωνδήποτε άμεσων βελτιώσεων που χρήζει το νομοθετικό πλαίσιο. Η εν λόγω εργασία, ανέφερε ο ΚΕ, θα είναι συμπληρωματική της ευρύτερης εργασίας που διενεργείται για τη δημιουργία εθνικής μονάδας εφαρμογής κυρώσεων.

Το τέταρτο μέτρο αφορά την ετοιμασία μελέτης εντός 6 μηνών για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της εποπτείας των εταιρειών παροχής διοικητικών υπηρεσιών στη Δημοκρατία, τόσο σε θέματα διακυβέρνησης όσο και σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τη σύσταση ενιαίας εποπτικής Αρχής για τις εν λόγω εταιρείες.

Ανέφερε ότι η εν λόγω εργασία θα πρέπει να λάβει υπόψη τον ευρύτερο σχεδιασμό εποπτείας που τροχοδρομείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την εκπόνηση της μελέτης, η οποία θα συντονίζεται υπό την Προεδρία και το Υπουργείο Οικονομικών, θα γίνει διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, περιλαμβανομένων του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Πέμπτο μέτρο είναι η υποβολή μελέτης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και την Αστυνομία Κύπρου, εντός έξι μηνών, που να αξιολογεί τις δυνατότητες των αρχών επιβολής του νόμου για τη διερεύνηση και δίωξη του οικονομικού εγκλήματος στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Δημοκρατίας ως χρηματοοικονομικού κέντρου.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη θα πρέπει να εντοπίζει τυχόν ελλείψεις είτε σε προσωπικό, είτε σε άλλα μέσα είτε σε διαδικασίες και να εισηγείται σχετικές λύσεις. Ο ΚΕ είπε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι συστάσεις της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης, για τη δημοκρατία.

Έκτο μέτρο είναι η διεξαγωγή ενημερωτικής εκστρατείας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό για θέματα διαφθοράς και συμμόρφωσης με το πλαίσιο για τα περιοριστικά μέτρα και κυρώσεις στη Δημοκρατία και έβδομο η διεξαγωγή εκστρατείας προβολής της Κύπρου, “rebranding”, σε συνεργασία με επαγγελματικούς συνδέσμους και άλλους φορείς.

Ο Εκπρόσωπος είπε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, με ρηματική διακοίνωση θα ενημερώσει τις Πρεσβείες για αυτές τις αποφάσεις.

Σε σχέση με τα μέτρα για τις κυρώσεις και ερωτηθείς αν αυτά λήφθηκαν μετά και από συντονισμό με άλλα κράτη ή οργανισμούς, ο Εκπρόσωπος είπε ότι αυτά είναι μέτρα που λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία θέλοντας να δείξει ακόμη μια φορά την προσήλωση της ως προς τη μηδενική ανοχή και ως προς τη διατήρηση και τη διασφάλιση του καλού ονόματος της χώρας μας.

«Βεβαίως, για να καταλήξουμε σε αυτά τα μέτρα, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Οικονομικών και η Προεδρία με την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, που είχε την ευθύνη για αυτή την ετοιμασία αυτού του πλαισίου προτάσεων, έχουν μελετήσει καλές πρακτικές, βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ