Την επαναλειτουργία επιβατικών σκαφών και επιχειρήσεων θαλάσσιων αθλημάτων ρυθμίζει με διάταγμά του ο Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου. Το διάταγμα επιτρέπει, επίσης, την επαναλειτουργία ιπποδρομιακών συναντήσεων χωρίς θεατές από την 3η Ιουνίου.

Σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργού Υγείας, επιτρέπεται η άφιξη στη Δημοκρατία προσώπων ανεξαρτήτως υπηκοότητας, για σκοπούς υλοποίησης των έργων του δημοσίου ή για άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις, κατόπιν έγκρισης του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού/Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, στον οποίο υποβάλλεται σχετικό αίτημα, και ο οποίος οφείλει να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα άφιξης στη Δημοκρατία των εν λόγω προσώπων και να ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Προνοείται ότι η άφιξη αυτών των προσώπων στη Δημοκρατία επιτρέπεται αν η περίοδος διαμονής στη Δημοκρατία δεν υπερβαίνει τις 4 ημέρες.

Στα εν λόγω πρόσωπα, αναφέρεται, διενεργείται μοριακή εξέταση για την ασθένεια COVID-19, εκτός και εάν προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την εν λόγω ασθένεια με ισχύ 72 ώρες προηγουμένως,

Μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης, τα πρόσωπα αυτά παραμένουν σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης, προστίθεται.

Εάν τα πρόσωπα διαγνωστούν θετικά στην ασθένεια COVID-19, συνεχίζει το διάταγμα, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας.

Τα εν λόγω πρόσωπα, σημειώνεται, «λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας στο χώρο στον οποίο διαμένουν».

Αν η περίοδος διαμονής στη Δημοκρατία υπερβαίνει τις 4 ημέρες τότε στα εν λόγω πρόσωπα διενεργείται μοριακή εξέταση για την ασθένεια του COVID-19, εκτός και εάν προσκομίζουν αρνητικό πιστοποιητικό μοριακής εξέτασης για την εν λόγω ασθένεια με ισχύ 72 ώρες προηγουμένως.

Μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος της εξέτασης, τα πρόσωπα αυτά παραμένουν σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης.

Εάν διαγνωστούν θετικά στην ασθένεια του COVID-19, παραμένουν σε καθεστώς υποχρεωτικής απομόνωσης και ακολουθείται το ιατρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, συμπληρώνεται.

Εάν το αποτέλεσμα της μοριακής εξέτασης είναι αρνητικό, τα πρόσωπα αυτά παραμένουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού για χρονικό διάστημα το οποίο λήγει σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 2.2(ii), 2.2(iii) και 2.2(iv) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 25) του 2020..

Σύμφωνα με το διάταγμα «επιτρέπεται η επαναλειτουργία της δραστηριότητας ακτοπλοϊκών επιβατικών σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των μικρών επιβατηγών, σκαφών ερασιτεχνικής αλιείας και μεταφοράς δυτών, νοουμένου ότι τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες ασφάλειας και υγείας που εκδίδονται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας».

Επιτρέπεται επίσης η επαναλειτουργία επιχειρήσεων θαλάσσιων αθλημάτων (ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Β), νοουμένου ότι τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες ασφάλειας και υγείας που εκδίδονται από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Αναφέρεται ότι για ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Β, επιτρέπεται η επιβίβαση στα εν λόγω σκάφη μέχρι 10 ατόμων, περιλαμβανομένων των ανήλικων παιδιών, , ή μέχρι τον μέγιστο αριθμό επιβατών, σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας αν είναι μικρότερος∙

Για Jet ski κατηγορίας Β, προστίθεται, επιτρέπεται η ενοικίαση για χρήση από μέχρι δύο άτομα.

Παράλληλα, δεν επιτρέπεται η οδήγηση από υπάλληλο της εταιρείας μαζί με τον πελάτη ως επιβάτη.

Επίσης, επιτρέπεται η λειτουργία σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, υπό όρους.

Συγκεκριμένα, σε σκάφη με άδεια κυκλοφορίας ταχύπλοου κατηγορίας Α, «οι επιβαίνοντες δεν ξεπερνούν τα 10 άτομα ή τον αριθμό που επιτρέπεται από την άδεια κυκλοφορίας του σκάφους αν είναι μικρότερος, περιλαμβανομένων των ανήλικων παιδιών».∙

Επιπρόσθετα για σκάφη αναψυχής όπου δεν απαιτείται από τη νομοθεσία να έχουν άδεια κυκλοφορίας και πληρούν τους περί Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη αναψυχής και ατομικά σκάφη) Κανονισμούς του 2017 «οι επιβαίνοντες δεν ξεπερνούν τους 10 ή τον αριθμό που καθορίζεται από τον κατασκευαστή αν είναι μικρότερος, περιλαμβανομένων των ανήλικων παιδιών».∙

Σε σκάφη αναψυχής που δεν απαιτείται από τη νομοθεσία να έχουν άδεια κυκλοφορίας και δεν πληρούν τους περί Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη αναψυχής και ατομικά σκάφη) Κανονισμούς του 2017, οι επιβαίνοντες δεν ξεπερνούν τους 10, περιλαμβανομένων των ανήλικων παιδιών, προστίθεται.

Σε Jet ski, αναφέρεται, ο μέγιστος αριθμός των επιβαινόντων δεν ξεπερνά τον αριθμό που επιτρέπεται από την άδεια κυκλοφορίας.

Το διάταγμα αναφέρει επίσης ότι επιτρέπεται από την 06.00 π.μ. της 3ης Ιουνίου 2020, η επαναλειτουργία ιπποδρομιακών συναντήσεων χωρίς θεατές.