Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανακοινώνουν την έναρξη υλοποίησης του Παγκύπριου Σχεδίου Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων 2023-2025, συνολικής δαπάνης 300 χιλιάδων ευρώ.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρουν ότι την υλοποίηση του Σχεδίου θα αναλάβουν τα Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία, με τη βοήθεια των Επαρχιακών Επιτροπών Ευημερίας των Ζώων και σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές και εγγεγραμμένες φιλοζωικές οργανώσεις, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους φορείς αυτούς.

Εξηγούν, περαιτέρω, ότι κάθε Δημοτικό και Κοινοτικό Συμβούλιο και κάθε εγγεγραμμένη φιλοζωική οργάνωση, που ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο Σχέδιο, καλείται όπως υποβάλει συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο μέχρι τις 31 Μαΐου 2023 στο Κτηνιατρικό Γραφείο της Επαρχίας τους.

Επιπλέον, οι αρμόδιες Υπηρεσίες διευκρινίζουν ότι μεμονωμένα άτομα και μη εγγεγραμμένες ομάδες, που δρουν ως εθελοντές, φροντίζοντας πολλά ζώα, μπορούν να συμμετέχουν μόνο μέσω Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή εγγεγραμμένων φιλοζωικών οργανώσεων.

Σημειώνουν ακόμα ότι ο κατάλογος με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις φιλοζωικές οργανώσει,ς που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Καλούν, επίσης, όλους τους εγγεγραμμένους κτηνίατρους του ιδιωτικού τομέα, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Παγκύπριο Σχέδιο Στειρώσεων Αδέσποτων Γάτων.

Στο Σχέδιο θα συμμετέχουν μόνο εγγεγραμμένοι κτηνίατροι, που διαθέτουν δεόντως εξοπλισμένες από άποψης χειρουργείου και μετεγχειρητικής νοσηλείας των γάτων κτηνιατρικές κλινικές.

Στόχος είναι οι στειρώσεις να κατανεμηθούν ομοιόμορφα σε όλες τις κτηνιατρικές κλινικές, ανεξαρτήτως αριθμού κτηνίατρων που εργάζονται σε αυτές.

Στο μεταξύ, σημειώνουν ότι εγγεγραμμένοι κτηνίατροι, που δεν διαθέτουν κλινικές, πρέπει να δηλώσουν την κλινική στην οποία θα πραγματοποιούν τις στειρώσεις, και να υποβάλουν μαζί με το ενδιαφέρον τους το σχετικό συμφωνητικό χρήσης/συνεργασίας με τη συγκεκριμένη κλινική.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι κτηνίατροι όπως μέχρι την 31η Μαΐου δηλώσουν στο Κτηνιατρικό Γραφείο της Επαρχίας όπου δραστηριοποιούνται, την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο Σχέδιο, υποβάλλοντας υπογεγραμμένα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων εγγράφων.

Όλα τα σχετικά έγγραφα μπορούν να ανακτηθούν από την ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.