Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι με βάση το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας και Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει συσταθεί Ειδική Επιτροπή για να εξετάζει αιτήματα για παραχώρηση ειδικής άδειας εισόδου προσώπων από χώρες που δεν εμπίπτουν στις Κατηγορίες Α και Β, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών βάσει της εκτίμησης κινδύνου, όπως αυτές ανακοινώνονται από το υπουργείο Υγείας και αφορούν στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(1) πρώτου βαθμού συγγενών προσώπων που διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και/ή που δραστηριοποιούνται οικονομικά στη Δημοκρατία (σύζυγος, παιδιά, γονείς) για σκοπούς επανένωσης οικογενειών και

(2) προσώπων, ανεξαρτήτως υπηκοότητας που η άφιξή τους στη Δημοκρατία είναι αναγκαία για σκοπούς υλοποίησης έργων του δημοσίου ή για άλλες επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Μετά την εξασφάλιση της ειδικής άδειας από την Επιτροπή, τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίσουν και την «Κυπριακή Κάρτα Πτήσης» (CyprusFlightPass) μέσω της ειδικής διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Διευκρινίζεται ότι όλες οι μεταναστευτικές διατυπώσεις παραμένουν σε ισχύ και για αυτό θα πρέπει να ακολουθούνται οι νενομισμένες διαδικασίες με βάση των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμο. Για παράδειγμα, εάν απαιτείται θεώρηση εισόδου στη Δημοκρατία, άδεια εισόδου και εργασίας κλπ, αυτή θα πρέπει να εξασφαλισθεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.

Τονίζεται ότι τα πρόσωπα που επιθυμούν να αφιχθούν στην Κύπρο θα πρέπει να προβαίνουν έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσουν όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες.

Τα αιτήματα για παραχώρηση ειδικής άδειας από την Επιτροπή πρέπει να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] και να περιλαμβάνουν απαραίτητα τα πιο κάτω στοιχεία του αιτητή:

(1) Χώρα Προέλευσης
(2) Ονοματεπώνυμο (όπως αυτό παρουσιάζεται στο Διαβατήριο ή στο Δελτίο Ταυτότητας)
(3) Υπηκοότητα
(4) Αριθμό τηλεφώνου